Ngành Hóa sinh dược - Hệ Thạc sĩ - Hóa sinh nâng cao

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                        Hóa sinh nâng cao

(Advanced Biochemistry)

Tên học phần:                       Hóa sinh nâng cao

(Advanced Biochemistry)

Mã số học phần:                   HS101

Bộ môn giảng dạy chính:    Hóa sinh                   

Bộ môn phối hợp:                 Không

Đào tạo trình độ:                  Thạc sĩ

Ngành học:                            Hóa sinh dược                      

Loại học phần:                      Bắt buộc

Số tín chỉ:                              02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

 

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

30

0

0

0

Các học phần tiên quyết: Không               

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Đây là học phần bắt buộc thuộc khối Kiến thức ngành của chương trình đào tạo thạc sĩ Dược học, ngành Hóa sinh dược. Học phần này cung cấp cho học viên những kiến thức cập nhật và chuyên sâu về các lĩnh vực cơ bản của Hóa sinh được ứng dụng trong Y-Dược. Học phần này là cơ sở để học viên có thể tiếp cận các học phần sau đại học khác và triển khai các nghiên cứu chuyên sâu về Hóa sinh dược.


15-12-2022

106 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL