Ngành Hóa sinh dược - Hệ Tiến sĩ - Tin sinh học

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                        Tin sinh học

                                            (Bioinformatics)

Tên học phần:                       Tin sinh học

                                            (Bioinformatics)

Mã số học phần:                   TSHSD26

Bộ môn giảng dạy chính:    Hóa sinh                   

Bộ môn phối hợp:                 Vi sinh-Sinh học

Đào tạo trình độ:                  Tiến sĩ

Ngành học:                            Hóa sinh dược

Loại học phần:                      Tự chọn

Số tín chỉ:                              02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

16

10

4

0

Các học phần tiên quyết: Không               

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này giới thiệu một số ngân hàng cơ sở dữ liệu sinh học và một số công cụ khai thác cơ sở dữ liệu, thuật toán giải một số bài toán cơ bản, lập trình xử lý dữ liệu và giải quyết một số bài toán điển hình trong Tin sinh học. Các cơ sở dữ liệu sinh học, các thông tin bao gồm các công trình khoa học, các cấu trúc chuỗi ADN, hệ gen, protein, enzym,… phục vụ cho những nghiên cứu và những ứng dụng khác nhau trên các trang Web NCBI, EMBL, OWL, EMBO... .


15-12-2022

157 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL