Đề cương tóm tắt học phần, chương trình sau đại học -TSDLS22

  1. THÔNG TIN CHUNG

Tên môn học:                     Thiết kế và phân tích số liệu trong nghiên cứu dược lý

(Design and Data Analysis in Pharmacological Study)

Tên học phần:                    Thiết kế và phân tích số liệu trong nghiên cứu dược lý

(Design and Data Analysis in Pharmacological Study)

Mã số học phần:                 TSDLS22

Bộ môn giảng dạy chính:    Dược lý

Bộ môn phối hợp:              Không

Đào tạo trình độ:                Tiến sĩ

Ngành học                         Dược lý và dược lâm sàng

Loại học phần:                   Tự chọn Số tín chỉ:                       02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

20

0

0

10

Các học phần tiên quyết:        Không

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc trên thực nghiệm là giai đoạn bắt buộc trong nghiên cứu phát triển thuốc mới. Việc nắm vững các nguyên tắc dược lý thực nghiệm trong thiết kế nghiên cứu và sử dụng thống kê y sinh học để phân tích và biện luận kết quả thực nghiệm đã thu được là một trong những yêu cầu cơ bản đối với nhà nghiên cứu dược lý. Học phần “Thiết kế và phân tích số liệu trong nghiên cứu dược lý” dành cho nghiên cứu sinh chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng hoặc các chuyên ngành khác có nhu cầu, giúp người học có thể lựa chọn và thiết kế được mô hình dược lý phù hợp để áp dụng được đánh giá tác dụng của thuốc, đồng thời áp dụng được các nguyên tắc thống kê y sinh học để phân tích bộ số liệu thu được trên thực nghiệm.

Nội dung học phần gồm 4 nội dung chính: Các nguyên lý chung về nghiên cứu dược lý, thiết kế nghiên cứu dược lý, lượng giá kết quả và phân tích số liệu trong dược lý thực nghiệm.

  1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

- Tổng quan được các kiến thức liên quan đến thiết kế và xử lý số liệu chuyên biệt cho nghiên cứu dược lý thực nghiệm và dược lý lâm sàng.

- Vận dụng được các kiến thức này để thiết kế, báo cáo và đánh giá các kết quả nghiên cứu dược lý cụ thể.

  1. 6. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGHIÊN CỨU SINH:

Hình thức

Nội dung, tiêu chí đánh giá

Tỷ lệ (%)

CĐRHP

[1]

[2]

[3]

[4]

Chuyên cần

 

0%

 

Kiểm tra thường xuyên

Không

0%

 

Thực hành/ Seminar

- Đánh giá bằng bảng kiểm trong quá trình thực hành/ seminar

- Dùng thang điểm 10

- HV phải đạt tất cả các bài thực hành/seminar

- Đánh giá ngẫu nhiên tối thiểu 1 bài.

- Điểm seminar là điểm trung bình cộng của các bài đã cho điểm.

30%

CLO1.1, CLO1.2 CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2

Thi hết học phần

Hình thức: Tiểu luận kết thúc học phần

Sử dụng tài liệu

Dùng thang điểm 10

70%

CLO1.1, CLO1.2 CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2

  1. 7. TÀI LIỆU HỌC TẬP:

- Tài liệu do giảng viên biên soạn.

  1. 8. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH:

- Kobayaski K and Pillai KS (2013), A handbook of applied statistics in Pharmacology, CRC Taylor & Francis Group.

- Tallarida JR (2000), Drug synergism and dose-effect data analysis, Chapman & Hall/CRC.

- Ette EI and Williams PJ (2007), Pharmacometrics: the Science of Quantitative Pharmacology, CRC Taylor & Francis Group.

- Vogel HG, Maas J, Gebauer A (editors) (2011), Drug discovery and evaluation: methods in clinical pharmacology, 1st edition, Springer.


06-12-2022

134 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL