Đề cương tóm tắt học phần, chương trình sau đại học -TSDLS21

  1. THÔNG TIN CHUNG

Tên môn học:                     Chuyển hóa thuốc

(Drug metabolism)

Tên học phần:                    Chuyển hóa thuốc

(Drug metabolism)

Mã số học phần:                 TSDLS21

Bộ môn giảng dạy chính:    Dược lý

Bộ môn phối hợp:              Không

Đào tạo trình độ:                Tiến sĩ

Ngành học                         Dược lý và dược lâm sàng

Loại học phần:                   Tự chọn

Số tín chỉ:                          02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

20

0

0

10

Các học phần tiên quyết:                    Không

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Chuyển hóa thuốc là giai đoạn quan trọng của quá trình Dược động học của thuốc trong cơ thể người bệnh, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như di truyền, tương tác thuốc đòi hỏi người làm nghiên cứu trong lĩnh vực Dược nói chung, Dược lý - Dược lâm sàng nói riêng cần nắm vững các nguyên tắc nghiên cứu chuyển hóa thuốc ở góc độ tiền lâm sàng và lâm sàng trong giai đoạn phát triển thuốc cũng như ứng dụng các thông tin này và các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển hóa thuốc trong giải quyết các vấn đề lâm sàng liên quan. Học phần này giúp các nghiên cứu sinh có được khả năng tổng hợp và cập nhật các kiến thức chuyên sâu về chuyển hóa thuốc và khả năng áp dụng các kiến thức trong việc lý giải và/hoặcgiải quyết các vấn đề lâm sàng có liên quan.

Nội dung học phần gồm 3 nội dung chính: đại cương về chuyển hóa thuốc và thiết kế nghiên cứu chuyển hóa thuốc trong phát triển thuốc mới, các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển hóa thuốc, ứng dụng chuyển hóa thuốc trong thực hành lâm sàng.

  1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

- Tổng quan được được kiến thức về các con đường, cơ chế chuyển hóa thuốc, các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển hóa thuốc.

- Vận dụng được các kiến thức về chuyển hóa thuốc để lý giải và/hoặc giải quyết các vấn đề lâm sàng có liên quan.

  1. 6. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ, KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGHIÊN CỨU SINH:

Hình thức

Nội dung, tiêu chí đánh giá

Tỷ lệ (%)

CĐRHP

[1]

[2]

[3]

[4]

Chuyên cần

 

0%

 

Kiểm tra thường xuyên

Không

0%

 

Thực hành/ Seminar

- Đánh giá bằng bảng kiểm trong quá trình thực hành/ seminar

- Dùng thang điểm 10

- HV phải đạt tất cả các bài thực hành/seminar

- Đánh giá ngẫu nhiên tối thiểu 1 bài.

- Điểm seminar là điểm trung bình cộng của các bài đã cho điểm.

30%

CLO1.1, CLO1.2 CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2

Thi hết học phần

Hình thức: Tiểu luận kết thúc học phần

Sử dụng tài liệu

Dùng thang điểm 10

70%

CLO1.1, CLO1.2 CLO2.1, CLO2.2, CLO3.1, CLO3.2

7. TÀI LIỆU HỌC TẬP:

- Tài liệu do giảng viên biên soạn.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH:

- Gibsson G.G., Skett P. (2010), Introduction to Drug Metabolism,  Chapman & Hall, 3rd edition.

- Nassar AF. (2009), Drug Metabolism Handbook: Concepts and applications, Jonny Wiley & Sons, Inc.

- Kalow W., Mayer U.A., Tyndale R.F. (2005), Pharmacogenomics, Taylor & Francis, 2nd edition.


06-12-2022

84 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL