Đề cương tóm tắt học phần, chương trình sau đại học - LS102

  1. THÔNG TIN CHUNG

Tên môn học:                    Dược lý phân tử (Molecular Pharmacology)

Tên học phần:                    Dược lý phân tử (Molecular Pharmacology)

Mã học phần:                    LS102

Bộ môn giảng dạy chính:    Dược lý                  

Bộ môn phối hợp:              Không

Đào tạo trình độ:                Thạc sĩ

Ngành học                         Dược lý và dược lâm sàng

Loại học phần:                   Bắt buộc

Số tín chỉ:                          02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):              

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

26

0

0

4

Các học phần tiên quyết:               Không

  1. 2. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Môn học Dược lý phân tử cung cấp cho người học các kiến thức chuyên sâu về các đích phân tử của thuốc gồm: cấu trúc, hoạt động, cơ chế truyền tin thông qua các đích để tạo đáp ứng và các nhóm thuốc tác dụng trên mỗi đích. Đây là các kiến thức nền cho sử dụng thuốc, dược điều trị và nghiên cứu phát triển thuốc mới. Từ các kiến thức này người học có thể phân tích, giải thích được các vấn đề trong sử dụng thuốc và lựa chọn được thuốc phù hợp với từng nhóm bệnh.

Nội dung học phần gồm 2 nội dung chính: Các đích tác dụng của thuốc (đích tác dụng là receptor, enzyme, kênh ion, bơm ion và hệ vận chuyển ion) và dược lý phân tử của một số nhóm thuốc (thuốc kháng sinh, thuốc điều trị đái tháo đường, thuốc tác động lên quá trình viêm).

  1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

- Phân tích được cấu trúc, hoạt động, cơ chế truyền tin để tạo đáp ứng của các đích phân tử.

- Phân tích được mối liên quan từ cơ chế tác dụng trên mỗi đích phân tử đến ứng dụng lâm sàng của các nhóm thuốc.

- Vận dụng các kiến thức về đích tác dụng của thuốc để giải thích cơ chế tác dụng và ứng dụng điều trị của một số nhóm thuốc (kháng sinh, thuốc điều trị đái tháo đường thuốc tác động lên quá trình viêm), sự khác biệt giữa các thuốc trong cùng một nhóm liên quan đến việc lựa chọn thuốc trên lâm sàng.

 

  1. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN

Hình thức

Nội dung, tiêu chí đánh giá

Tỷ lệ (%)

CĐRHP

[1]

[2]

[3]

[4]

Chuyên cần

Những buổi học được giảng viên tổ chức điểm danh/kiểm diện: học viên tham gia đủ số buổi học theo qui định mới đủ điều kiện tham gia thi hết học phần

 

CLO3.2

Kiểm tra thường xuyên

Không

 

 

Thực hành/ Seminar

- Dùng thang điểm 10

- HV phải đạt tất cả các bài thực hành/seminar

- Đánh giá ngẫu nhiên tối thiểu 1 bài.

- Điểm thực hành/ seminar là điểm trung bình cộng của các bài đã cho điểm.

20

CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3, CLO3.1, CLO3.2

Thi hết học phần

Hình thức: Tiểu luận kết thúc học phần

Sử dụng tài liệu

Dùng thang điểm 10

80

CLO1.1-3, CLO2.1-3, CLO3.1-2

7. TÀI LIỆU HỌC TẬP:

- Tài liệu do giảng viên biên soạn.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH:

- Nguyễn Xuân Thắng (2013), Dược lý phân tử, NXB Y học 2013.

- Brunton LL, Lazo JS, Parker KL (2006), Goodman & Gilman’s: The pharmacological basis of therapeutics, McGraw-Hill, Inc, 11th edition.

- Katzung BG (2006), Basic and clinical pharmacology, McGraw-Hill, Inc, 10th edition.


06-12-2022

53 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL