Đề cương tóm tắt học phần, chương trình sau đại học - LS106

  1. 1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                     Nghiên cứu Dược lực học/Dược động học hướng tới tối ưu hóa chế độ liều (Pharmacokinetics/pharmacodynamics research for optimal drug regimen)

Tên học phần:                    Nghiên cứu Dược lực học/Dược động học hướng tới tối ưu hóa chế độ liều (Pharmacokinetics/pharmacodynamics research for optimal drug regimen)

Mã số học phần:                 LS106

Khoa phụ trách:                 Dược lý – Dược lâm sàng

Bộ môn giảng dạy chính:    Dược lực                

Bộ môn phối hợp:              Trung tâm DI & ADR Quốc gia, Dược lâm sàng

Đào tạo trình độ:                Thạc sĩ

Ngành học:                       Dược lý và dược lâm sàng

Loại học phần:                   Bắt buộc

Số tín chỉ:                          02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

8

0

22

0

Các học phần tiên quyết:    Không

  1. 2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Môn học này cung cấp các kiến thức cơ bản về vai trò của PK/PD trong nghiên cứu phát triển thuốc và xây dựng khuyến cáo chế độ liều, một số đặc điểm dược lực học, dược động học của thuốc, ứng dụng của các nghiên cứu dược động học/dược lực học (PK/PD) nhằm tối ưu hóa chế độ liều thuốc trong điều trị. Đồng thời, môn học cũng cung cấp một số kỹ năng giúp học viên nắm được cách thiết kế, triển khai, đánh giá các nghiên cứu tối ưu hóa chế độ liều trong thực tế.

  1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Sau khi học xong học phần này, người học có khả năng:

- Phân tích được một số phương pháp nghiên cứu dược động học/dược lực học thường gặp.

- Phân tích được các kết quả xây dựng mô hình dược động học quần thể, mô phỏng PK/PD và đề xuất các chế độ liều tối ưu.

- Vận dụng các dữ liệu về PK/PD trong triển khai hoạt động TDM trong thực hành lâm sàng

- Xây dựng được động cơ học tập đúng đắn, khả năng tự học, tự cập nhật kiến thức và thái độ nghiêm túc, trung thực, có đạo đức trong hoạt động nghề nghiệp.

...

  1. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN

Hình thức

Tiêu chí đánh giá

Tỷ lệ (%)

CĐRHP

Chuyên cần

Những buổi học được giảng viên tổ chức điểm danh/kiểm diện: học viên tham gia đủ số buổi học theo qui định mới đủ điều kiện tham gia thi hết học phần

 

CLO3.2

Thi hết học phần

Hình thức: Tiểu luận kết thúc học phần (báo cáo bằng tiếng Anh)

Dùng thang điểm 10

100

CLO1.1-3,

CLO2.1-4, CLO3.1-2

  1. TÀI LIỆU HỌC TẬP

- Tài liệu do giảng viên Bộ môn Dược lý, Bộ môn Dược lâm sàng và Trung tâm DI & ADR Quốc gia biên soạn.

  1. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

- Mould D. R., Upton R. N. (2013), "Basic concepts in population modeling, simulation, and model-based drug development-part 2: introduction to pharmacokinetic modeling methods", CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol, 2, pp. e38.

- A Bauer Larry (2008), Applied clinical pharmacokinetics, 2nd edition, pp. 207 - 296, New York.

- Joel S. Owen Jill Fiedler-Kelly (2014), Introduction to Population Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Analysis with Nonlinear Mixed Effects Models, John Wiley & Sons, Inc.

- Tozer, T. N., & Rowland, M. (2016). Essentials of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics, 2nd edition: Wolters Kluwer.

- Nguyễn Tuấn Dũng - Lê Minh Hùng (2018), “Dược động học vancomycin và aminoglycosid trong thực hành lâm sàng”, Nhà xuất bản Y học.


06-12-2022

51 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL