Ngành Công nghệ sinh học - Hệ Đại học - Kiểm nghiệm thuốc sinh học

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Kiểm nghiệm thuốc sinh học (Quality control of biologics)

Tên học phần: Kiểm nghiệm thuốc sinh học (Quality control of biologics)

Bộ môn giảng dạy chính: Hóa sinh

Bộ môn phối hợp: Hóa phân tích và độc chất, Công nghệ sinh học Dược

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ sinh học

Định hướng:

Loại học phần: Bắt buộc

Số tín chỉ: 03

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

35

0

10

0

Các học phần tiên quyết: Nhập môn công nghệ sinh học

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp những khái niệm cơ bản về thuốc sinh học, cơ sở pháp lý và cơ sở sinh học của kiểm nghiệm và đảm bảo chất lượng thuốc sinh học, các chỉ tiêu thường dùng trong đánh giá chất lượng thuốc sinh học. Phần thực hành sẽ giúp người học tiếp cận với một số kỹ thuật cụ thể trong kiểm nghiệm một số loại thuốc sinh học cụ thể. Học phần này cũng giúp sinh viên rèn luyện được một số kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm liên quan đến kiểm nghiệm thuốc sinh học.


09-12-2022

36 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL