Ngành Công nghệ sinh học - Hệ Đại học - Công nghệ tế bào gốc

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Công nghệ tế bào gốc (Stem cell technology)

Tên học phần: Công nghệ tế bào gốc (Stem cell technology)

Mã học phần:

Bộ môn giảng dạy chính: Hóa sinh

Bộ môn phối hợp: Vi sinh – sinh học

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ sinh học

Định hướng:

Loại học phần: Tự chọn

Số tín chỉ: 02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

30

0

0

0

Các học phần tiên quyết: Hóa hữu cơ 1 và 2, Sinh học đại cương.

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản trong công nghệ tế bào gốc như: một số kiến thức đại cương về tế bào gốc; hệ thống nuôi cấy tế bào gốc in vitro (phân lập, tạo dòng, nuôi cấy, bảo quản); đảm bảo chất lượng, an toàn; quy định về đạo đức, pháp luật. Mặt khác, học phần cũng cung cấp kiến thức đại cương về công nghệ, tiềm năng và ứng dụng của một số loại tế bào gốc cụ thể như tế bào gốc phôi người, tế bào gốc đa năng cảm ứng, tế bào gốc màng ối và nhau thai, tế bào gốc máu cuống rốn và tế bào gốc đa năng. Đồng thời, học phần cũng giúp người học có khả năng tra cứu, tập hợp và phân tích thông tin liên quan đến công nghệ tế bào gốc và ứng dụng.


09-12-2022

146 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL