Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy học phần - học kỳ II, năm học 2019 - 2020

Thực ​hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020, trong học kỳ II, Nhà trường tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của 27 học phần.​

​​Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy các học phần KHI năm học 2019-2020.pdf


12-08-2020

45 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL