Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên - học kỳ II, năm học 2019 - 2020

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020, trong học kỳ II, Nhà trường sẽ tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.​​

​​Kế hoạch triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học và DS GVBM dự kiến phản hồi.pdf


12-08-2020

66 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL