Phân công nhiệm vụ cán bộ viên chức

Trưởng bộ môn: Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động giảng dạy, NCKH của bộ môn. Tham gia HĐKH nhà trường. Triển khai thực hiện các kế hoạch giảng dạy và các chủ trương trong năm học của nhà trường. Xây dựng quy hoạch phát triển và định hướng học thuật của bộ môn. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn cho cán bộ trong bộ môn. Được hưởng phụ cấp chức vụ và miễn giảm giờ giảng theo tiêu chuẩn.


06-12-2022

351 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL