Các hình thức thi đua khen thưởng bộ môn Công nghiệp Dược đạt được từ năm 2004 đến nay

Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2004-2005

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 1320/QĐ-BYT ngày 14/4/2005 của BYT

2006-2007

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 2329/QĐ-BYT ngày 30/6/2008 của BYT

2008-2009

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 1736/QĐ-BYT ngày 24/5/2010 của BYT

2009-2010

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 929/QĐ-BYT ngày 31/3/2011 của BYT

2010-2011

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012 của BYT

2011-2012

TT Lao động xuất sắc

QĐ số581/QĐ-BYT ngày 20/02/2013 của BYT

2012-2013

TT Lao động xuất sắc

QĐ số202//QĐ-BYT ngày 16/01/2014 của BYT

2013-2014

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 5148/QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của BYT

2016-2017

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 4785/QĐ-BYT ngày 24/10/2017 của BYT

​2018-2019

TT Lao động xuất sắc​

​QĐ số 4476/QĐ-BYT ngày 30/9/2019 của BYT

2019-2020

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 04/QĐ-BYT ngày 04/1/2021 của BYT

2020-2021

TT Lao động xuất sắc

QĐ số 5042/QĐ-BYT ngày 01/11/2021 của BYT

 

Hình thức khen thưởng

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng;cơ quan ban hành quyết định​

2004

Huân chương Lao động hạng Ba

QĐ số 966/2004/QĐ-CTN ngày 13/12/2004 của Chủ tịch nước

2005

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 631/QĐ-BYT ngày 14/3/2005 của Bộ Y tế

2008

Bằng khen của Thủ tướng CP

QĐ số 756/QĐ-TTg ngày 17/6/2008 của Thủ tướng chính phủ

2010

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 4411/QĐ-BYT ngày 16/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2013

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

QĐ số 2217/QĐ-TTg, ngày 15/11/2013 của Thủ Tướng Chính Phủ.

2015

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 5053/QĐ-BYT ngày 27/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2017

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 4998/QĐ-BYT ngày 3/11/2017 của BYT

2020

Bằng khen của Bộ Y tế

QĐ số 4792/QĐ-BYT ngày 18/11/2020 của Bộ Y tế

 


14-10-2019

43 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL