Cán bộ viên chức hiện nay

Hiện nay Bộ môn có 05 giảng viên (trong đó có 01 giảng viên kiêm nhiệm), gồm 01 Giáo sư, 01 Phó giáo sư, 03 Thạc sĩ.
 
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, KỸ THUẬT VIÊN BỘ MÔN
 

IMG_3187.png

Trưởng Bộ môn

PGS.TS.GVCC. Nguyễn Thị Thanh Duyên

Giảng viên
GS.TS.GVCC.NGƯT Nguyễn Ngọc Chiến

IMG_0187.JPGGiảng viên

ThS. Lê Thị Thu Hòa 

(Đang làm NCS tại Mỹ)

Giảng viên

ThS. Trần Ngọc Bảo

Picture1.jpg

Giảng viên hợp đồng
ThS. Phạm Văn Hùng​
 
 


05-12-2022

804 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL