Thông báo về danh sách học phần được thu thập ý kiến phản hồi trong học kỳ I, năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2018-2019, trong học kỳ I, Nhà Trường sẽ tiến hành lấy ý kiến từ người học về 22 học phần.

​​DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN THU THẬP Ý KIẾN PHẢN HỒI

Học kỳ I, Năm học 2018 – 2019 (Theo bộ môn)

 

STT

HỌC PHẦN

BỘ MÔN

ĐỐI TƯỢNG

1.

Viên đặc biệt

Bào chế

M/K69

2.

Sinh dược học bào chế

Bào chế

CH23

3.

Một số quá trình & thiết bị trong công nghệ dược phẩm

Công nghiệp dược

M/K70

4.

Công nghệ vi sinh trong sản xuất dược phẩm

Công nghiệp dược

M/K69

5.

Phương pháp nghiên cứu đánh giá sử dụng thuốc

Dược lâm sàng

N/K69

6.

Dược liệu 1

Dược liệu

K71

7.

Kiểm nghiệm dược liệu và các chế phẩm có nguồn gốc từ dược liệu

Dược liệu

P/K69

8.

Dược lý 2

Dược lực

M,N,O,P,Q/K70

9.

Hóa dược 1

Hóa dược

K71

10.

Phương pháp nghiên cứu độ ổn định của thuốc

Hóa phân tích

Q/K69

11.

Hóa phân tích 1

Hóa phân tích & ĐC

K72

12.

Môi trường

Hóa phân tích & ĐC

K71

13.

Điện di & phân tích nhiệt

Hóa phân tích & ĐC

Q/K70

14.

Hóa sinh lâm sàng

Hóa sinh

N/K70

15.

Triết học

Mác-Lênin

CH23

16.

Pháp luật đại cương & các quy định trong ngành dược

QL & KT dược

M,O,P,Q/K70

17.

Quản lý cung ứng thuốc

QL & KT dược

O/K69

18.

Dịch tễ dược trong nghiên cứu cộng đồng

QL & KT dược

O/K69

19.

Trồng & phát triển cây thuốc

Thực vật

P/K69

20.

Vi sinh - Ký sinh trùng 1

Vi sinh - Sinh học

K72

21.

Giải phẫu sinh lý

Y học cơ sở

K72

22.

Bệnh học cơ sở

Y học cơ sở

E1/K2


04-10-2018

52 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL