Thông báo về danh sách học phần được thu thập ý kiến phản hồi Học kỳ II, năm học 2017-2018

​Học kỳ II, năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2017-2018, trong học kỳ II, Nhà Trường sẽ tiến hành lấy ý kiến từ người học về 21 học phần (chi tiết xem file đính kèm).Danh sách các học phần thu thập ý kiến phản hồi học kỳ II năm học 2017-2018( Theo bộ môn).pdfDanh sách các học phần thu thập ý kiến phản hồi học kỳ II năm học 2017-2018( Theo bộ môn).pdf


28-02-2018

33 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL