Thông báo về danh sách các bộ môn có giảng viên được lấy ý kiến phản hồi Học kỳ I, năm học 2016-2017

Học kỳ I, năm học 2016-2017

​Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2016-2017, trong học kỳ I, Nhà Trường sẽ tiến hành lấy ý kiến từ người học về giảng viên của các bộ môn dưới đây:
STT
Khóa
Bộ môn được khảo sát
Thời gian khảo sát

1. 

67
Bào chế
Công nghiệp dược
Dược lâm sàng
Dược liệu
Quản lý và kinh tế dược
Thực vật
Tháng 8 - Tháng 9/2016

2. 

68
Dược học cổ truyền
Dược liệu
Dược lâm sàng
Quản lý và kinh tế dược
Thực vật
Y học cơ sở
Tháng 8 - Tháng 9/2016

3. 

69
Dược liệu
Hóa dược
Hóa phân tích và Độc chất
Hóa sinh
Mác - Lênin
Y học cơ sở
Tháng 8 - Tháng 10/2016

4. 

70
Giáo dục thể chất
Hóa hữu cơ
Ngoại ngữ
Thực vật
Vi sinh - Sinh học
Y học cơ sở
Tháng 9 - Tháng 10/2016

71
Giáo dục thể chất
Ngoại ngữ
Toán tin
Vật lý đại cương
Tháng 9 - Tháng 11/2016

6. 

CĐ5
Bào chế
Hóa phân tích và Độc chất
Quản lý và Kinh tế dược
Tháng 8 - Tháng 9/2016

7. 

CĐ6
Hóa phân tích và Độc chất
Tháng 8 - Tháng 9/2016

8. 

CĐ7
Hóa đại cương
Mác Lê nin
Vi sinh - Sinh học
Tháng 9 - Tháng 11/2016
 


03-08-2016

40 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL