ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU VÀ CHẾ PHẨM DƯỢC LIỆU - ĐẠI HỌC CQ: ĐỊNH HƯỚNG DL-DCT & ĐBCLT

Tên môn học: Kiểm nghiệm dược liệu và chế phẩm dược liệu

Mã số học phần: 063290

Bộ môn giảng dạy chính: Dược liệu                     

Đối tượng giảng dạy: Đại học (Ngành học Dược học) định hướng Dược liệu - Dược cổ truyền và Đảm bảo chất lượng thuốc

Loại học phần: Bắt buộc

Thời lượng: 02 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 16, Thực hành: 14, Bài tập: 0;  Seminar: 0

1. 
Mục tiêu môn học/học phần:

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

- Trình bày được thực trạng chất lượng dược liệu hiện nay.

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dược liệu và chế phẩm dược liệu.

- Trình bày được hệ thống tiêu chuẩn và một số nguyên tắc kiểm nghiệm dược liệu và chế phẩm dược liệu.

- Kiểm nghiệm được một số dược liệu và chế phẩm dược liệu theo tiêu chuẩn.

2. Học phần tiên quyết: Dược liệu I, Dược liệu II

3. 
Mô tả môn học/học phần:

    Phần lý thuyết cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thực trạng chất lượng dược liệu hiện nay, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dược liệu và chế phẩm dược liệu, một số nguyên tắc kiểm nghiệm dược liệu và chế phẩm dược liệu. Phần thực hành cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thực hành kiểm nghiệm dược liệu và chế phẩm dược liệu theo tiêu chuẩn.

4. 
Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có

- Hình thức thi hết học phần: Thi tự luận được sử dụng tài liệu

5. 
Cách tính điểm:

- Chuyên cần: 10%

- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 10%

- Thực hành: 30%

- Thi hết học phần: 50%


13-05-2020

64 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL