ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN ĐA DẠNG SINH HỌC CÂY THUỐC - ĐẠI HỌC

Tên môn học: Đa dạng sinh học cây thuốc

Mã số học phần: 0417013

Bộ môn giảng dạy chính: Thực vật

Đối tượng giảng dạy: Đại học (ngành Dược học) định hướng Dược liệu – Dược cổ truyền

Thời lượng: 02 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 18, Thực hành: 12, Bài tập: 0;  Seminar: 0

1. Mục tiêu môn học/học phần:
Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về đa dạng sinh học, ba cấp độ của đa dạng sinh học, giá trị của đa dạng sinh học và đa dạng sinh học cây thuốc; ảnh hưởng của các hoạt động phát triển đến đa dạng sinh học cây thuốc; các nguyên nhân gây suy giảm/yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và đa dạng sinh học cây thuốc, các phương pháp bảo tồn và nghiên cứu đa dạng sinh học cây thuốc.

- Thiết kế, tổ chức điều tra, xử lý, phân tích dữ liệu và viết báo cáo về đa dạng sinh học cây thuốc tại một khu vực (xã, cộng đồng, khu rừng, …); phân tích được một bộ mẫu đa dạng di truyền của một loài cây thuốc dựa vào hình thái.

- Xử lý thông tin, vận dụng được các kiến thức đã học trong thực tiễn bảo tồn và phát triển cây thuốc; lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả và làm việc nhóm.

2. Học phần tiên quyết: Thực vật

3. Mô tả môn học/học phần:

Học phần này cung cấp những khái niệm cơ bản về đa dạng sinh học; các đặc điểm, yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng sinh học cây thuốc; các phương pháp bảo tồn và nghiên cứu đa dạng sinh học cây thuốc ở Việt Nam.

4. Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có
- Hình thức thi hết học phần: Tự luận có sử dụng tài liệu

5. Cách tính điểm: 
- Chuyên cần: 10%
- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 10%
- Thực hành: 25%
- Thi hết học phần: 55%


07-12-2022

152 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL