ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT MÔN HỌC DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN - ĐẠI HỌC

​Tên môn học: Dược học cổ truyền

Mã số học phần: 041390

Bộ môn giảng dạy chính: Dược học cổ truyền

Đối tượng giảng dạy: Đại học (ngành Dược học)

Thời lượng: 03 Tín chỉ

Số giờ: 45; Lý thuyết: 31 , Thực hành: 8, Bài tập: 0;  Seminar: 6

1. Mục tiêu môn học/học phần:
Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

- Trình bày được các nội dung cơ bản của học thuyết âm dương, ngũ hành, tạng tượng; bát cương, bát pháp, nguyên nhân gây bệnh, phép tắc trị bệnh; vận dụng được các kiến thức đó trong chế biến, sử dụng thuốc cổ truyền.

- Trình bày được các đặc trưng cơ bản của thuốc cổ truyền: tứ khí, ngũ vị, khuynh hướng tác dụng của thuốc, tương tác thuốc.

- Trình bày được các phương pháp chế biến thuốc cổ truyền và quy trình chế biến một số vị thuốc cổ truyền.

- Trình bày được đặc điểm chung của 15 nhóm thuốc; dược tính, công năng, chủ trị, kiêng kỵ, chú ý khi sử dụng của 120 vị thuốc cổ truyền thông dụng.

- Thực hành chế biến được một số vị thuốc, thuốc thang theo phương pháp sao, trích, sắc…

- Vận dụng được các kiến thức về dược học cổ truyền để phân tích, hướng dẫn sử dụng thuốc cổ truyền trong một số tình huống chứng/bệnh cụ thể.

2. Học phần tiên quyết: Dược liệu 1, Dược liệu 2

3. Mô tả môn học/học phần:

Môn học dược học cổ truyền cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về lý luận cơ bản y dược học cổ truyền; một số khái niệm cơ bản liên quan đến sử dụng thuốc theo nguyên lý y dược học cổ truyền; đặc trưng của vị thuốc cổ truyền (tính, vị, quy kinh, khuynh hướng tác dụng và tương tác thuốc); đặc điểm tính vị, công năng chủ trị, chú ý khi sử dụng chung của các nhóm thuốc cổ truyền và các vị thuốc; các phương pháp cơ bản chế biến thuốc cổ truyền và một số quy trình chế biến vị thuốc; kỹ năng chế biến một số vị thuốc, thuốc thang theo phương pháp cổ truyền và phân tích, hướng dẫn sử dụng thuốc cổ truyền trong một số tình huống cụ thể.

4. Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có
- Hình thức thi hết học phần: Trắc nghiệm trên máy tính (Không sử dụng tài liệu)

5. Cách tính điểm: 
- Chuyên cần: 10%
- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 10%
- Thực hành: 20%
- Thi hết học phần: 60%


10-12-2022

1073 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL