ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN TRỒNG VÀ PHÁT TRIỂN CÂY THUỐC - ĐẠI HỌC

Tên môn học: Trồng và phát triển cây thuốc

Mã học phần:            174290

Bộ môn giảng dạy chính: Thực vật

Đối tượng giảng dạy: Đại học (ngành Dược học) định hướng Dược liệu – Dược cổ truyền

Thời lượng: 02 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 24, Thực hành: 6, Bài tập: 0;  Seminar: 0

1. Mục tiêu môn học/học phần:

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản và các yếu tố ảnh hưởng đến trồng trọt và phát triển cây thuốc; các nguyên tắc cơ bản trong trồng cây thuốc theo tiêu chuẩn; và ví dụ cụ thể trên một số cây thuốc ở Việt Nam; về thực trạng, xu hướng và mô hình phát triển cây thuốc ở Việt Nam.

- Nhận dạng, xác định, lựa chọn giống cây thuốc; thực hiện phương pháp nhân giống cây thuốc; quan sát mô hình trồng cây thuốc theo tiêu chuẩn GACP-WHO.

- Vận dụng các kiến thức đã học trong thực tiễn trồng và phát triển cây thuốc; lập kế hoạch làm việc nhóm  và quản lý thời gian hiệu quả.

2. Học phần tiên quyết: Thực vật

3. Mô tả môn học/học phần:

Học phần này cung cấp  kiến thức và một số kỹ thuật cơ bản về các yếu tố ảnh hưởng đến trồng và phát triển cây thuốc; các phương pháp và một số kỹ thuật cơ bản trồng trọt và thu hái dược liệu theo các nguyên tắc được quốc tế thừa nhận; các mô hình phát triển dược liệu, từ đó lựa chọn các mô hình trồng và phát triển phù hợp.

4. Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có
- Hình thức thi hết học phần: Tự luận có sử dụng tài liệu

5. Cách tính điểm: 
- Chuyên cần: 10%
- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 10%
- Thực hành: 15%
- Thi hết học phần: 65%


07-12-2022

100 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL