ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU (THẠC SỸ)

Tên môn học: Kiểm nghiệm dược liệu

Mã học phần:            DL101

Bộ môn giảng dạy chính: Dược liệu                     

Đối tượng giảng dạy: Học viên cao học chuyên ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền

Thời lượng: 01 tín chỉ  

Số giờ: 15; Lý thuyết: 9, Thực hành: 6, Bài tập: 0;  Seminar: 0

1. Mục tiêu môn học/học phần:

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

- Trình bày được nguyên tắc kiểm nghiệm dược liệu theo hướng dẫn của WHO.

- Phân tích được ý nghĩa và nội dung của các chỉ tiêu chất lượng trong chuyên luận dược liệu.

- Thực hiện được một số kỹ năng nâng cao trong thực hành kiểm nghiệm dược liệu.

2. Học phần tiên quyết: Không

3. Mô tả môn học/học phần:

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản và nâng cao trong lĩnh vực kiểm nghiệm dược liệu.

4. Cách lượng giá học phần

- Hình thức thi hết học phần: Thi tự luận có sử dụng tài liệu

5. Cách tính điểm:

- Thực hành: 40%

- Thi hết học phần: 60%


07-12-2022

294 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL