ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN DƯỢC LIỆU I - ĐẠI HỌC

Tên mộn học: Dược liệu

Mã số học phần: 061390

Bộ môn giảng dạy chính: Dược liệu                     

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học (ngành Dược học)

Thời lượng: 03 tín chỉ

Số giờ: 45; Lý thuyết: 29 , Thực hành: 16, Bài tập: 0;  Seminar: 0

1. Mục tiêu môn học/học phần:

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về một số nhóm hợp chất tự nhiên thường gặp trong dược liệu: carbohydrat, glycosid tim, saponin, anthranoid, flavonoid, coumarin, tanin, diterpenoid glycosid, lipid.

- Trình bày được tên khoa học, đặc điểm thực vật, phân bố, bộ phận dùng, thành phần hoá học chính, công dụng của một số cây thuốc hoặc dược liệu điển hình có chứa các hợp chất trên.

- Trình bày được tên khoa học, bộ phận dùng, thành phần hóa học và công dụng của một số động vật làm thuốc.

- Phân tích và lựa chọn được phương pháp kiểm nghiệm phù hợp với thành phần hóa học của dược liệu.

- Thực hành được các kỹ năng: nhận thức và hướng dẫn sử dụng 70 dược liệu thường dùng; nhận biết một số đặc điểm hiển vi thường gặp của dược liệu; định tính, định lượng một số nhóm hợp chất tự nhiên trong dược liệu.

2. Học phần tiên quyết: Thực vật

3. Mô tả môn học/học phần

Phần lý thuyết cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về dược liệu và các nhóm hợp chất tự nhiên trong dược liệu. Phần thực hành cung cấp cho sinh viên các kỹ năng thực hành về: nhận thức và hướng dẫn sử dụng những dược liệu thường dùng; nhận biết một số đặc điểm hiển vi thường gặp của dược liệu là rễ, thân rễ, lá, hoa, quả, hạt; định tính, định lượng một số nhóm hợp chất tự nhiên trong dược liệu.

4. Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có
- Hình thức thi hết học phần: Thi tự luận không sử dụng tài liệu

5. Cách tính điểm: 
- Chuyên cần: 10%
- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 10%
- Thực hành: 25%
- Thi hết học phần: 55%


10-12-2022

1355 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL