ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN THỰC VẬT DÂN TỘC HỌC ỨNG DỤNG - ĐẠI HỌC

Tên môn học: Thực vật dân tộc học ứng dụng

Mã học phần: 0417062

Bộ môn giảng dạy chính: Thực vật

Đối tượng giảng dạy: Đại học (ngành Dược học) định hướng Dược liệu – Dược cổ truyền

Thời lượng: 02 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 26, Thực hành: 04, Bài tập: 0;  Seminar: 0

1. Mục tiêu môn học/học phần:

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:    

- Trình bày được tính đa dạng cây cỏ có ích của các dân tộc trên thế giới và ở Việt Nam; khái niệm, mục tiêu, nội dung Thực vật dân tộc học và tam giác thực vật dân tộc học ứng dụng; các kỹ năng, công cụ và phương pháp sử dụng trong nghiên cứu thực vật dân tộc học; các ứng dụng thực vật dân tộc học trong hoạt động phát triển cộng đồng; các khái niệm, chu trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới từ thảo dược.

- Thiết kế được công cụ nghiên cứu, triển khai điều tra và xử lý dữ liệu từ nghiên cứu thực vật dân tộc học.

- Xử lý thông tin, vận dụng các kiến thức đã học trong thực tiễn bảo tồn và phát triển tài nguyên cây thuốc; lập kế hoạch làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.

2. Học phần tiên quyết: Thực vật

3. Mô tả môn học/học phần:

Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về tư liệu hóa tri thức và kinh nghiệm bảo tồn, khai thác, sử dụng và phát triển dược liệu; sàng lọc và phát triển sản phẩm mới từ thảo dược; huy động sự tham gia của cộng đồng trong bảo tồn, khai thác, sử dụng và phát triển dược liệu; các kỹ năng, công cụ và phương pháp sử dụng trong nghiên cứu thực vật dân tộc học. 

4. Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có
- Hình thức thi hết học phần: Tự luận có sử dụng tài liệu

5. Cách tính điểm: 
- Chuyên cần: 10%
- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 10%
- Thực hành: 15%
- Thi hết học phần: 65%


07-12-2022

185 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL