ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU (THẠC SỸ)

Tên môn học: Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dược liệu                    

Mã học phần:            DL211

Bộ môn giảng dạy chính: Dược liệu                     

Đối tượng giảng dạy: Học viên cao học chuyên ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền

Thời lượng: 02 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 30, Thực hành: 0, Bài tập: 0;  Seminar: 0          

1. 
Mục tiêu môn học/học phần:

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

- Trình bày được nguyên tắc chung xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dược liệu.

- Phân tích được các chỉ tiêu chất lượng khi xây dựng tiêu chuẩn dược liệu.

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về dược liệu để lựa chọn được các phương pháp phân tích, đánh giá chất lượng dược liệu.

- Dự thảo được tiêu chuẩn chất lượng dược liệu dựa trên kết quả nghiên cứu.

2. 
Học phần tiên quyết: Không

3. 
Mô tả môn học/học phần:

Học phần cung cấp cho học viên nguyên tắc, quy trình trong xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dược liệu và dự thảo chuyên luận dược liệu.

4. 
Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có

- Hình thức thi hết học phần: Tự luận có sử dụng tài liệu

5. 
Cách tính điểm:

- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 30%

- Thi hết học phần: 70%


07-12-2022

257 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL