ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU (NCS)

Tên môn học: Phương pháp nghiên cứu phát triển thuốc từ dược liệu

Mã học phần:            TSDL11

Bộ môn giảng dạy chính: Dược liệu

Đối tượng giảng dạy: NCS chuyên ngành Dược liệu - Dược học cổ truyền

Thời lượng: 02 tín chỉ

Số giờ: 30; Lý thuyết: 20, Thực hành: 0, Bài tập: 0;  Seminar: 10

1. Mục tiêu môn học/học phần:

Sau khi học xong học phần, người học có khả năng:

- Phân tích được vai trò của dược liệu và các hợp chất tự nhiên trong nghiên cứu phát triển thuốc trong giai đoạn hiện nay.

- Phân tích được chiến lược nghiên cứu phát triển thuốc có nguồn gốc tự nhiên hiện nay.

- Phân tích được một số hướng tiếp cận nghiên cứu phát triển thuốc có nguồn gốc tự nhiên và các ví dụ điển hình.

- Xây dựng được đề cương nghiên cứu phát triển thuốc có nguồn gốc tự nhiên.

2. 
Học phần tiên quyết: Không

3. 
Mô tả môn học/học phần:

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức về phương pháp luận cơ bản trong nghiên cứu phát triển thuốc có nguồn gốc tự nhiên bao gồm chiến lược nghiên cứu phát triển, các hướng tiếp cận và phương pháp xây dựng đề cương nghiên cứu.

4. 
Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có

- Hình thức thi hết học phần: Tiểu luận

5. 
Cách tính điểm:

- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 40%

- Thi hết học phần: 60%


01-09-2021

309 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL