ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN THỰC HÀNH TỐT TRỒNG TRỌT VÀ THU HÁI CÂY THUỐC - THẠC SỸ

Tên môn học: Thực hành tốt Trồng trọt và Thu hái cây thuốc

Mã học phần: DL204

Bộ môn giảng dạy chính: Thực vật

Đối tượng giảng dạy: Học viên cao học chuyên ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền               

Thời lượng: 02 tín chỉ

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Số giờ: 30; Lý thuyết: 26, Thực hành: 0, Bài tập: 0;  Seminar: 4

1. Mục tiêu môn học/học phần:

- Cung cấp các kiến thức chuyên sâu về các nguyên tắc, tiêu chuẩn trong Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (GACP-WHO) bao gồm thực hành tốt trồng cây thuốc (GAP) và thực hành tốt thu hái cây thuốc từ hoang dã (GCP);

- Hướng dẫn xây dựng tài liệu kỹ thuật theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn của GACP-WHO;

- Hướng dẫn cách tổ chức triển khai vùng trồng cây thuốc theo GACP-WHO ;

- Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian;

- Giúp nhận thức được vai trò, vị trí của học phần trong ngành dược;

- Rèn luyện thái độ tự chủ, trung thực, kỷ luật trong học tập.

2. Học phần tiên quyết: Không

3. 
Mô tả môn học/học phần:

Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức chuyên sâu về các các nguyên tắc, tiêu chuẩn trong Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (GACP-WHO) bao gồm thực hành tốt trồng cây thuốc (GAP) và thực hành tốt thu hái cây thuốc từ hoang dã (GCP); nghiên cứu xây dựng tài liệu kỹ thuật theo các nguyên tắc, tiêu chuẩn của của GACP-WHO; tổ chức triển khai vùng trồng cây thuốc theo GACP-WHO và tham quan một mô hình GACP-WHO của doanh nghiệp.

4. Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường kỳ: Có
- Hình thức thi hết học phần: Thi tự luận

5. Cách tính điểm: 
- Chuyên cần: 10%
- Kiểm tra thường xuyên/Bài tiểu luận: 10%


30-05-2022

76 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL