Danh sách giảng viên, kỹ thuật viên Bộ môn Hóa sinh

huong.png

PGS. TS. Phùng Thanh Hương

Giảng viên cao cấp

Trưởng bộ môn

Email: huongpt@hup.edu.vn

PGS. TS. Nguyễn Thị Lập

Giảng viên cao cấp

Email: lapnt@hup.edu.vn

TS. Đào Thị Mai Anh

Giảng viên chính

Giáo vụ sau đại học Khoa CNSH

Email: anhdtm@hup.edu.vn

 

TS. Nguyễn Xuân Bắc

Giảng viên

Giáo vụ đại học Khoa CNSH

Email: bacnx@hup.edu.vn

 

ThS. Mai Văn Hiên

Giảng viên

Trợ lý giáo vụ Khoa (Bộ môn Hóa sinh)

Email: hienmv@hup.edu.vn

 

TS. Phạm Trần Thu Hà

Giảng viên hợp đồng

Email: phamtranthuha@hup.edu.vn

 

DS. Phạm Thị Bích Du

KTV chính Y

Email: duptb@hup.edu.vn

 

DS. Phạm Thị Kim Thoa

KTV chính Dược

Email: thoaptk@hup.edu.vn

 

 
Lí lịch khoa học tóm tắt của các GV:
Xem tại file đính kèm

Tệp đính kèm:

LLKH-Nguyễn Thị Lập.pdf
LLKH-Đào Thị Mai Anh.pdf
LLKH-Nguyễn Xuân Bắc.pdf
LLKH-Mai Văn Hiên.pdf
LLKH-Phùng Thanh Hương-2023.pdf


04-06-2020

545 2 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL