Công khai KQLCNT gói thầu 3 "Mua 12 danh mục TB CNSH" năm 2021

638QĐ-DHN Phê duyệt KQLCCNT GT3 Mua 12 DMTB CNSH nguồn NSNN 2021 Trường ĐHD HN.pdf638QĐ-DHN Phê duyệt KQLCCNT GT3 Mua 12 DMTB CNSH nguồn NSNN 2021 Trường ĐHD HN.pdf


26-10-2022

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL