Thông báo Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân Việt Nam

​Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ đăng ký quốc tế đối với sáng chế cho các cá nhân Việt Nam có đơn đăng ký sáng chế nộp tại Cục từ ngày 15/8/2019 đến 15/5/2020 nhưng chưa được hỗ trợ kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước để đăng ký sáng chế quốc tế.

Nhà trường thông báo cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên quan tâm được biết.


03-08-2020

56 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL