Thông báo chương trình Học bổng Đài Loan năm 2017 của Bộ Khoa học Công nghệ Trung Quốc (MOST)

Nhằm tăng cường hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Đài Loan và Việt Nam, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc thông báo chương trình Học bổng Đài Loan năm 2017 của Bộ Khoa học Công nghệ Trung Quốc (MOST) dành cho công dân Việt Nam. Thông tin về học bổng như sau:

Chương trình học bổng
Học bổng Thạc sĩ 2 năm và Tiến sĩ 3 năm, trợ cấp NT$ 30,000 / tháng. (~ $900)
Người nhận học bổng tự chịu tất cả các chi phí trong thời gian lưu trú tại Đài Loan. MOST sẽ không cung cấp thêm bất kỳ trợ cấp nào.
Thời gian được nhận học bổng không được gián đoạn. Người nhận học bổng đã hoàn thành chương trình Thạc sỹ có thể đăng ký chương trình Tiến sĩ tại trường đang theo học. Thời gian tối đa được nhận học bổng là 5 năm.
Thời gian được nhận học bổng được tính từ ngày 01/08 của năm học đầu tiên tại Đài Loan đến tháng mà (1) học bổng được ấn định hết hiệu lực, (2) Người nhận học bổng tốt nghiệp, (3) Người nhận học bổng bị đình chỉ hoặc rút khỏi chương trình, hoặc (4) học bổng bị hủy bỏ.
Trừ những trường hợp được trường tiếp nhận và MOST đồng ý, người nhận học bổng  phải đến Đài Loan và nhập học đúng hạn, nếu không sẽ bị xem như đã từ bỏ học bổng.
2017__________.docx2017__________.docx


17-01-2017

24 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL