Tài liệu tham khảo cuộc thi " Tìm hiểu về hoạt động Đảm bảo chất lượng theo AUN-QA tại Trường Đại học Dược Hà Nội"

I. Khái quát về AUN-QA

1. https://www.hup.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien/truong-dai-hoc-duoc-ha-noi-chinh-thuc-tro-thanh-thanh-vien-lien-ket-cua-mang-luoi-dam-bao-chat-luong-cac-truong-dai-hoc-cua-asean-aun-qa-5265

2. https://www.hup.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien/gioi-thieu-ve-mang-luoi-cac-truong-dai-hoc-khu-vuc-dong-nam-a-aun-va-bo-tieu-chuan-dam-bao-chat-luong-chung-aun-qa-5266

3. https://www.hup.edu.vn/tin-tuc-va-su-kien/tieu-chuan-danh-gia-chat-luong-chuong-trinh-dao-tao-cua-aun-qa-phien-ban-4-0-5288

4. https://www.hup.edu.vn/old/dam-bao-chat-luong-giao-duc-va-vai-tro-cua-nguoi-hoc-3406

II. Các thông tin được công bố trên website của nhà trường

1. Thông tin chung

https://www.hup.edu.vn/

2. Các quy định, quy chế, quy trình chung liên quan đến sinh viên

Link: Những điều cần biết của sinh viên

Link: Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Dược Hà Nội 

III. Các thông tư, quy định của Bộ giáo dục

- Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT  ngày 22/6/2021: Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (file đính kèm).

- Thông tư số: 08/2021/TT-BGDĐT: Quy chế đào tạo trình độ đại học (file đính kèm).


01-04-2024

2128 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL