Danh sách Giảng viên

Stt

Họ và tên

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Nguyễn Thuỳ Dương

Giảng viên cao cấp

Phó trưởng Khoa DL-DLS

Trưởng Bộ môn Dược lý

duongnt@hup.edu.vn

 

2

Đào Thị Vui

Giảng viên cao cấp

Giảng viên

Vuidt@hup.edu.vn

3

Nguyễn Hoàng Anh

Giảng viên cao cấp

Giám đốc Trung tâm quốc gia DI&ADR

anhnh@hup.edu.vn

4

Đỗ Thị Nguyệt Quế

Giảng viên

Giảng viên

quedtn@hup.edu.vn

5

Nguyễn Thu Hằng

Giảng viên

Giáo tài Khoa DL-DLS

hangpcd@hup.edu.vn

6

Phạm Đức Vịnh

Giảng viên

Giảng viên, Giáo vụ Bộ môn

vinhpd@hup.edu.vn

7

Trần Hồng Linh

Giảng viên

Giảng viên

linhth@hup.edu.vn


19-03-2024

2548 4 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL