Chức năng nhiệm vụ

  1. Chức năng 

     

    Bộ môn Dược lực có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học được Nhà trường phân công giảng dạy, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn. 

    Tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn.  

    Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên. 

 

  1. Nhiệm vụ  

     

2.1 Giảng dạy 

 

Các môn học được phân công giảng dạy 

    - Giảng dạy đại học: Dược động học: Dược lý 1, Dược lý 2, Dược lý lâm sàng, Bệnh gây ra do thuốc và một số chuyên đề tự chọn dành cho hệ đại học 

    - Giảng dạy sau đại học: 

    + Một số chuyên đề dành cho hệ cao học: Dược lý phân tử; Một sô mô hình dược lý thực nghiệm đánh giá tác dụng của thuốc; Nguyên tắc dược động học và dược lực học sử dụng trong kháng sinh; Phản ứng có hại của thuốc; Phương pháp nghiên cứu dược lý tế bào và phân tử.  

    + Một số chuyên đề dành cho Nghiên cứu sinh: Thiết kế và phân tích số liệu trong nghiên cứu dược lý. 

 

Nhiệm vụ  

    - Xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công.  

    - Biên soạn sách giáo khoa, giáo trình lý thuyết & thực tập của các môn học được phân công. 

    - Tổ chức thực hiện giảng dạy theo chương trình của Nhà trường (Phòng Đào tạo và Phòng Sau Đại học): phân công giảng dạy, đảm bảo chất lượng đào tạo, đôn đốc đảm bảo đúng tiến độ giảng dạy theo lịch trình của Nhà trường. 

    - Tổ chức học lại, giải đáp, phụ đạo cho sinh viên-học viên theo yêu cầu của nhà trường. 

    - Đánh giá kết quả học tập của người học: biên soạn ngân hàng đề thi, thống nhất phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá, lưu trữ kết quả học tập. Tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra thực tập; chấm thi hết môn.. 

    - Hướng dẫn chuyên đề, khoá luận, luận văn, luận án. 

    - Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy, dự giờ giảng, sinh hoạt khoa học và chuyên môn thường kỳ ở bộ môn. 

    - Tham gia công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của nhà trường. 

 

2.2. Hoạt động khoa học công nghệ 

  

    - Đề xuất, đăng ký, đấu thầu, chủ trì, triển khai đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. 

    - Tổ chức sinh hoạt khoa học thường kỳ ở bộ môn, kết hợp tốt NCKH và đào tạo. Tham gia các hội nghị Khoa học trong nước và ngoài nước. 

    - Hợp tác với các cơ sở trong và ngoài trường để phát triển nghiên cứu khoa học & triển khai công nghệ. 

 

2.3. Quản lý bộ môn 

      

     - Giao ban bộ môn định kỳ 2 tuần/lần và giao ban không thường kỳ theo công việc, theo dõi kỉ luật lao động (chấm công), phân công quản lý theo mảng công việc (giáo vụ, giáo tài, quản lí kĩ thuật viên...) 

     - Định hướng phương hướng học thuật, qui hoạch phát triển dài hạn của bộ môn. 

     - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của bộ môn, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức bộ môn. 

     - Quản lí và khai thác sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường, bộ môn. 

 

2.4. Nhiệm vụ khác 

  

    - Tham gia xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển của nhà trường, của ngành. 

    - Tham gia các hoạt động đoàn thể (văn nghệ, thể dục thể thao...) và các hoạt động khác do nhà trường và công đoàn phát động. 

 

 

III. Bản mô tả công việc CBVC

       

3.1. PGS. TS. Nguyễn Thùy Dương– Trưởng Bộ môn 

 

- Chịu trách nhiệm điều hành chung mọi mặt công tác của Bộ môn, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về sự điều hành của mình. 

- Tổ chức giao ban định kỳ và không định kỳ, xử lý công văn đến để tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, phổ biến các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến cán bộ trong bộ môn. Ký các văn bản, giấy tờ gửi cấp trên. 

- Xác định nhu cầu nhân lực của bộ môn (sau khi đã trao đổi, thảo luận lấy ý kiến của CB trong Bộ môn), đề xuất để nhà trường tuyển dụng hay ký kết hợp đồng lao động. 

- Chịu trách nhiệm ra đề thi hết học phần, tổ chức học lại, phụ đạo cho các đối tượng sinh viên.  Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ trong bộ môn. 

- Giảng dạy một phần môn học dược lý 1, 2, dược lý lâm sàng cho các lớp sinh viên đại học chính qui, một phần môn học Dược lý phân tử, Mô hình Dược lý thực nghiệm cho sau đại theo phân công. Hướng dẫn sinh viên, học viên làm khóa luận, luận văn tốt nghiệp, luận án và nghiên cứu khoa học. 

- Chịu trách nhiệm kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên phần được phân công (ra đề, chấm bài và thông báo điểm) cho sinh viên. Ra câu hỏi thi, đáp án các phần được phân công giảng dạy và chấm thi hết học phần. 

- Tham gia các công việc khác của nhà trường, các đoàn thể và bộ môn khi được phân công. 

 

3.2. PGS.TS. Đào Thị Vui– GVCC 

 

- Giúp Trưởng Bộ môn thực hiện một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước trước pháp luật và Trưởng Bộ môn về thực hiện nhiệm vụ được phân công, được uỷ quyền quản lý điều hành hoạt động của đơn vị theo quy định khi Trưởng Bộ môn vắng mặt. 

- Chịu trách nhiệm về các công việc giáo vụ trong đại học của bộ môn: Làm kế hoạch giảng dạy, phân công giảng dạy, theo dõi tiến trình giảng dạy, quản lý kế hoạch bài giảng các môn học trong đại học của bộ môn, quản lý điểm thi, bài thi trong đại học, làm thanh toán giờ giảng và liên hệ với phòng đào tạo về các nội dung liên quan đến công tác giáo vụ. 

- Giảng dạy một phần môn học dược lý 1, 2, 3 cho các lớp sinh viên đại học, một phần môn học Dược lý phân tử, Mô hình Dược lý thực nghiệm cho hệ cao học theo phân công. Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận, luận văn tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học. 

- Giúp trưởng Bộ môn kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên phần được phân công (ra đề, chấm bài và thông báo điểm) cho sinh viên. Ra câu hỏi thi, đáp án các phần được phân công giảng dạy và chấm thi hết học phần. 

- Tham gia các công việc khác của nhà trường, các đoàn thể và bộ môn khi được phân công. 

  

3.3. TS. Đỗ Thị Nguyệt Quế - Giảng viên

 

- Chịu trách nhiệm về các công việc giáo vụ chức năng và giáo vụ sau đại học của bộ môn: lên kế hoạch giảng dạy, quản lý điểm và bài thi sau đại học, liên hệ với phòng sau đại học về các nội dung liên quan đến công tác giáo vụ sau đại học. 

- Phụ trách về chuyên môn, kỹ thuật của labo Dược lý phân tử; Tập hợp, quản lý các mô hình, protocol nghiên cứu thuộc dược lý phân tử, tế bào cùng với TS Nguyễn Thu Hằng chịu trách nhiệm về sự hoạt động của Labo Dược lý phân tử. 

- Giảng dạy một phần môn học dược lý 1, 2, 3 cho các lớp sinh viên đại học chính qui, chuyên tu, văn bằng 2, một phần môn học Dược lý phân tử, Mô hình Dược lý thực nghiệm cho hệ cao học theo phân công. Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận, luận văn tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học. 

- Chịu trách nhiệm kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên phần được phân công (ra đề, chấm bài và thông báo điểm) cho sinh viên. Ra câu hỏi thi, đáp án các phần được phân công giảng dạy và chấm thi hết học phần. 

- Tham gia các công việc khác của nhà trường, các đoàn thể và bộ môn khi được phân công. 

 

 3.4.ThS. Trn Hồng Linh– Giảng viên – NCS 

 

Trong thời gian đi học sẽ thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Tham gia các công việc chuyên môn kỹ thuật của labo dược lý phân tử. 

- Giảng dạy một phần môn học dược lý 1, 2, 3 cho các lớp sinh viên đại học chính qui,. Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận, luận văn tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học. 

- Chịu trách nhiệm kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên phần được phân công (ra đề, chấm bài và thông báo điểm) cho sinh viên. Ra câu hỏi thi, đáp án các phần được phân công giảng dạy và chấm thi hết học phần. 

- Tham gia các công việc khác của nhà trường, các đoàn thể và bộ môn khi được phân công. 

 

 

3.5. TS. Nguyễn Thu Hằng– Giảng viên, Giáo tài 

 

- Chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến công tác giáo tài của bộ môn: Lập dự trù máy móc, dụng cụ, hóa chất, súc vật; Nhận bàn giao và báo cáo phụ trách bộ môn những máy móc, thiết bị mới được cung cấp; Chịu trách nhiệm chung về nhận cấp phát, quản lý, bảo quản máy móc, thiết bị, dụng cụ, thuốc và các hóa chất độc; Làm đề nghị sửa chữa, bảo dưỡng, thanh lý  các dụng cụ thiết bị máy móc khi bị hỏng (có ý kiến của phụ trách Bộ môn). 

- Giảng dạy một phần môn học dược lý 1, 2, 3 cho các lớp sinh viên đại học chính qui. Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận, luận văn tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học. 

- Chịu trách nhiệm kiểm tra định kỳ, kiểm tra thường xuyên phần được phân công (ra đề, chấm bài và thông báo điểm) cho sinh viên. Ra câu hỏi thi, đáp án các phần được phân công giảng dạy và chấm thi hết học phần. 

- Quản lý tủ sách của bộ môn. 

- Tham gia các công việc khác của nhà trường, các đoàn thể và bộ môn khi được phân công. 

 

3.6.Th.S. Phm Đức Vnh Ging viên- NCS   

 

Đang học NCS tại Hàn Quốc toàn thời gian. 

 

3.7. DS. Đinh Đại Độ - Kỹ thuật viên 

- Trưởng nhóm KTV:  Chịu trách nhiệm quán xuyến chung về các công việc liên quan đến nhóm kỹ thuật viên: Vệ sinh phòng làm việc, phòng thí nghiệm, khu chăn nuôi và các công việc do trưởng bộ môn phân công.  

- Hỗ trợ giáo tài bộ môn  

+ Lên kế hoạch dự trù hoá chất và thuốc thành phẩm thông thường. 

+ Quản lý phần hoá chất và thuốc thành phẩm thông thường  

+ Quản lý một số tài sản máy móc của bộ môn do phòng vật tư & TTB cấp phát (theo phân công). 

- Pha hoá chất, chuẩn bị thuốc phục vụ thực tập. 

- Hướng dẫn sinh viên thực tập trên động vật các môn học: Dược động học, Dược lý 1 và Dược lý 2  

- Chịu trách nhiệm vệ sinh phòng máy và 1 phòng thực tập. 

- Chăn nuôi động vật thí nghiệm và quản lý và vệ sinh khu chăn nuôi của nhà trường theo hợp đồng riêng với nhà trường.  

- Trực bộ môn theo sự phân công. 

- Tham gia cùng với các giảng viên của bộ môn thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và giúp sinh viên làm khoá luận, luận văn tốt nghiệp tại bộ môn theo yêu cầu của các giảng viên. 

- Tham gia các công việc khác của nhà trường, các đoàn thể và bộ môn khi được phân công. 

 

3.8. DS. Nguyễn Thị Thuỷ - Kỹ thuật viên 

 

- Hỗ trợ giáo tài bộ môn  

+ Lên kế hoạch dự trù trang thiết bị, dụng cụ phục vụ thí nghiệm và hoạt động củ bộ môn từ phòng quản trị cấp phát.  

+ Quản lý phần tài sản của bộ môn do phòng quản trị cấp phát.  

- Quản lý một số tài sản máy móc của bộ môn do phòng vật tư & TTB cấp phát (theo phân công). 

+ Nhận cấp phát từ phòng quản trị 

- Chuẩn bị động vật, dụng cụ cho các bài thực tập 

- Hướng dẫn sinh viên thực tập trên động vật các môn học: Dược động học, Dược lý 1 và Dược lý 2  

- Chăn nuôi động vật thí nghiệm và quản lý và vệ sinh khu chăn nuôi của nhà trường theo hợp đồng riêng với nhà trường.  

- Chịu trách nhiệm vệ sinh 1 phòng thực tập, hành lang phía sau phòng thực tập, phòng vệ sinh và phòng để đồ dùng của sinh viên. 

- Trực bộ môn theo sự phân công. 

- Tham gia cùng với các giảng viên của bộ môn thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và giúp sinh viên làm khoá luận, luận văn tốt nghiệp tại bộ môn theo yêu cầu của các giảng viên. 

- Tham gia các công việc khác của nhà trường, các đoàn thể và bộ môn khi được phân công. 

 

3.9. DS. Đinh Thị Kiều Giang - Kỹ thuật viên 

 

- Hỗ trợ giáo tài bộ môn  

+ Lên kế hoạch dự trù dụng cụ, động vật thực tập từ phòng vật tư & TTB phục vụ thực tập và nghiên cứu của bộ môn  

+ Quản lý dụng cụ thí nghiệm, tủ thuốc mẫu. 

+ Quản lý một số tài sản máy móc của bộ môn do phòng vật tư & TTB cấp phát (theo phân công). 

- Nhận cấp phát dụng cụ và động vật thực tập từ phòng vật tư & TTB 

- Chuẩn bị động vật, dụng cụ cho các bài thực tập 

- Hướng dẫn sinh viên thực tập trên động vật các môn học: Dược động học, Dược lý 1 và Dược lý 2  

- Tham gia cùng với các giảng viên của bộ môn thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và giúp sinh viên làm khoá luận, luận văn tốt nghiệp tại bộ môn theo yêu cầu của các giảng viên. 

- Chịu trách nhiệm vệ sinh 1 phòng làm việc và Labo phân tử 

- Chăn nuôi động vật thí nghiệm và quản lý và vệ sinh khu chăn nuôi của nhà trường theo hợp đồng riêng với nhà trường.  

- Trực bộ môn theo sự phân công  

- Tham gia các công việc khác của nhà trường, các đoàn thể và bộ môn khi được phân công. 


06-12-2022

211 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL