Thông báo Nghỉ và tổ chức bảo vệ Tết Âm lịch Nhâm Dần (2022)

​Để Tết Âm lịch Nhâm Dần (2022) được tổ chức vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, Ban Giám hiệu đề nghị các bộ môn, phòng ban, ban, tram, trung tâm, viện thuộc, trực thuôc Trường thực hiện tốt các điểm theo quy định của Thông báo số 23/TB-DHN ngày 11/01/2022

​​ 23TB-DHN Thông báo Nghỉ và tổ chức bảo vệ Tết Âm lịch Nhâm dần (2022).pdf23TB-DHN Thông báo Nghỉ và tổ chức bảo vệ Tết Âm lịch Nhâm dần (2022).pdf


11-01-2022

26 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL