Đề cương tóm tắt các môn học/học phần trong chương trình đào tạo Đại học áp dụng cho khoá tuyển sinh từ năm 2021

ÁP DỤNG CHO KHOÁ TUYỂN SINH TỪ NĂM 2021:

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                 Dược xã hội học (Social pharmacy)

Tên học phần:                Dược xã hội học (Social pharmacy)

Mã học phần:                          032690

Bộ môn giảng dạy chính:          Quản lý và Kinh tế Dược

Bộ môn phối hợp:           Không

Đào tạo trình độ:            Đại học

Ngành học:                    Dược học

Định hướng:                  Không

Loại học phần:               Bắt buộc

Số tín chỉ:                        02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

26

0

0

4

Các học phần tiên quyết: Không

 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Dược xã hội học cung cấp cho sinh viên những kiến thức đại cương về tâm lý, đạo đức và những kiến thức cơ bản về lịch sử, hệ thống tổ chức của ngành Dược, các quan điểm, đường lối, chính sách cơ bản của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực Y tế; cơ sở khoa học và phương pháp luận trong lĩnh vực tâm lý trong chăm sóc sức khỏe, hướng tới sức khỏe của người dân.

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                 Dịch tễ Dược cơ bản (Basics in Pharmacoepidemiology)

Tên học phần:                Dịch tễ Dược cơ bản (Basics in Pharmacoepidemiology)

Mã học phần:                          033290

Bộ môn giảng dạy chính:          Quản lý và Kinh tế Dược

Bộ môn phối hợp:           Trung tâm DI&ADR Quốc gia

Đào tạo trình độ:            Đại học

Ngành học:                    Dược học

Định hướng:                           Quản lý và Kinh tế dược

Loại học phần:               Bắt buộc

Số tín chỉ:                        02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

20

0

0

8

Các học phần tiên quyết: Toán thống kê y dược, Dược lý

 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp các kiến thức nền tảng về các thiết kế nghiên cứu dịch tễ dược và ứng dụng của dịch tễ dược trong nghiên cứu về sử dụng, an toàn và hiệu của thuốc trên quần thể sử dụng trong thực tế. Bên cạnh đó, môn học đề cập tới khía cạnh đạo đức và phạm vi ứng dụng thực tế của các nghiên cứu dịch tễ dược hiện nay. Từ đó người học có kiến thức và kỹ năng cơ bản  để đọc hiểu, phân tích và diễn giải các kết quả nghiên cứu dịch tễ dược từ y văn.

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                          Marketing Dược (Pharmaceutical Marketing)

Tên học phần:                         Marketing Dược (Pharmaceutical Marketing)

Mã học phần:                                   036290

Bộ môn giảng dạy chính:                   Quản lý và Kinh tế dược

Bộ môn phối hợp:                    Không

Đào tạo trình độ:                      Đại học

Ngành học:                             Dược học

Định hướng:                            Quản lý và Kinh tế Dược

Loại học phần:                        Bắt buộc    

Số tín chỉ:                               02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):  

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

24

0

0

6

Các học phần tiên quyết: Không

 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Marketing Dược cung cấp những kiến thức cơ bản về các hoạt động marketing dược, từ đó sinh viên có thể phân tích và nhận dạng một số chiến lược marketing đang được áp dụng trong kinh doanh dược phẩm

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                          Thực hành tốt cung ứng thuốc (GDP, GSP, GPP)

                  (Good Supply Drug Practices)

Tên học phần:                         Thực hành tốt cung ứng thuốc (GDP, GSP, GPP)

                  (Good Supply Drug Practices)

Mã học phần:                          034290

Bộ môn giảng dạy chính:                   Quản lý và kinh tế dược

Bộ môn phối hợp:                    Không

Đào tạo trình độ:                     Đại học

Ngành học:                             Dược học

Định hướng:                           Quản lý và Kinh tế dược; Đảm bảo chất lượng thuốc

Loại học phần:                        Bắt buộc

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):  

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

24

0

0

6

Học phần tiên quyết: Pháp chế dược

 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Thực hành tốt cung ứng thuốc cung cấp những kiến thức cơ bản về các nguyên tắc thực hành tốt trong các lĩnh vực phân phối thuốc (GDP), tồn trữ thuốc (GSP) và bán lẻ thuốc (GPP). Đây là các nguyên tắc cơ bản, điều kiện cần thiết để các cơ sở kinh doanh dược đảm bảo chất lượng thuốc trong quá trình cung ứng thuốc. Từ đó người học có khả năng cập nhật và vận dụng các quy định về thực hành tốt (GPs) trong cung ứng thuốc và thực hiện hoạt động nghề nghiệp đúng quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                 Pháp luật đại cương (Fundamentals of Law)

Tên học phần:                Pháp luật đại cương (Fundamentals of Law)

Mã học phần:                 030290

Bộ môn giảng dạy chính:          Quản lý và kinh tế dược          

Bộ môn phối hợp:           Không

Đào tạo trình độ:            Đại học

Ngành học:                    Dược học

Định hướng:                  Không

Loại học phần:                Bắt buộc

Số tín chỉ:                      02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

22

0

0

8

Hc phn tiên quyết: Chủ nghĩa xã hội khoa học

 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Pháp luật đại cương cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, cách thức áp dụng các qui định này để giải quyết các tình huống thực tế. Từ đó, người học nâng cao hiểu biết về vai trò, sự quan trọng của Nhà nước và Pháp luật trong đời sống để vận dụng và tuân thủ các qui định của Pháp luật trong cuộc sống và từng lĩnh vực công tác của người học.

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                          Pháp chế dược

                                             (Pharmaceutical Legislation)

Tên học phần:                         Pháp chế dược

                                             (Pharmaceutical Legislation)

Mã học phần:                                  

Bộ môn giảng dạy chính:                   Quản lý và Kinh tế dược          

Bộ môn phối hợp:                    Không

Đào tạo trình độ:                     Đại học

Ngành học:                             Dược học

Định hướng:                           Không

Loại học phần:                        Bắt buộc

Số tín chỉ:                               02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

22

0

8

0

Các học phần tiên quyết: Pháp luật đại cương, Hóa dược 1, Hóa dược 2       

 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Pháp chế dược là học phần cung cấp kiến thức về các quy định trong hành nghề dược. Nội dung liên quan các văn bản pháp quy trong ngành Dược, cách thức áp dụng các qui định này để giải quyết các tình huống thực tế trong hoạt động nghề nghiệp của người Dược sĩ. Từ đó, người học có thể vận dụng và tuân thủ các qui định trong ngành khi hành nghề dược.

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                 Quản lý học đại cương (Basics in Management)

Tên học phần:                Quản lý học đại cương (Basics in Management)

Mã học phần:                          032090

Bộ môn giảng dạy chính:          Bộ môn Quản lý & Kinh tế Dược               

Bộ môn phối hợp:           Không

Đào tạo trình độ:            Đại học

Ngành học:                    Dược học

Loại học phần:               Bắt buộc

Số tín chỉ:                      02 

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

22

0

0

8

Các học phần tiên quyết: Không

 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Quản lý học cung cấp những kiến thức quản lý cơ bản áp dụng trong ngành dược, từ đó người học vận dụng nguyên tắc, phương pháp để triển khai các chức năng quản lý một cách hiệu quả. Ứng dụng trong ra quyết định dựa trên các nguồn thông tin thu được trong một số tình huống cụ thể.

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                 Quản lý cung ứng thuốc (Managing Drug Supply)

Tên học phần:                Quản lý cung ứng thuốc (Managing Drug Supply)

Mã học phần:                          035390

Bộ môn giảng dạy chính:          Bộ môn Quản lý & Kinh tế Dược               

Bộ môn phối hợp:           Không

Đào tạo trình độ:            Đại học

Ngành học:                    Dược học

Định hướng:                           Không

Loại học phần:               Bắt buộc

Số tín chỉ:                      03 

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

33

0

12

0

Các học phần tiên quyết: Không

 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Là học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các bước của quá trình cung ứng thuốc: lựa chọn, mua, phân phối và sử dụng. Từ đó sinh viên có khả năng phân tích các tình huống trong cung ứng thuốc.

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                          Kinh tế Dược 

                                             (Pharmacoeconomics)

Tên học phần:                         Kinh tế Dược

                                             (Pharmacoeconomics)

Mã học phần:                                   032390

Bộ môn giảng dạy chính:                   Quản lý và Kinh tế Dược

Bộ môn phối hợp:                    Không

Đào tạo trình độ:                     Đại học

Ngành học:                             Dược học

Định hướng:                           Quản lý và kinh tế Dược

Loại học phần:                        Bắt buộc  

Số tín chỉ:                               03

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

35

0

0

10

Các học phần tiên quyết:          Dịch tễ dược cơ bản

 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần “Kinh tế Dược” cung cấp cho người học những kiến thức đại cương về kinh tế vĩ mô, vi mô, những kiến thức cơ bản về kinh tế Dược, từ đó có khả năng phân tích thị trường và có khả năng đọc hiểu và phiên giải kết quả nghiên cứu kinh tế dược ứng dụng trong quá trình ra quyết định lựa chọn thuốc.

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                 Quản lý chất lượng (Quality Management)

Tên học phần:                Quản lý chất lượng (Quality Management)

Mã học phần:                           

Bộ môn giảng dạy chính:                   Quản lý và Kinh tế Dược

Bộ môn phối hợp:                    Không

Đào tạo trình độ:                     Đại học

Ngành học:                             Dược học

Định hướng:                           Quản lý và kinh tế Dược

Loại học phần:                        Bắt buộc  

Số tín chỉ:                               02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):        

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

22

0

0

8

Học phần tiên quyết:          Quản lý học đại cương

 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Quản lý chất lượng cung cấp những kiến thức cơ bản về hoạt động quản lý chất lượng trong các tổ chức, những biện pháp và công cụ nhằm kiểm soát đảm bảo và cải tiến chất lượng. Từ đó người học biết được các phương pháp hỗ trợ hệ thống quản lý chất lượng và tham gia vào hệ thống đảm bảo chất lượng trong tổ chức.

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                 Dược cộng đồng (Community Pharmacy)

Tên học phần:                Dược cộng đồng (Community Pharmacy)

Mã học phần:                          039290

Bộ môn giảng dạy chính:          Quản lý và Kinh tế Dược

Bộ môn phối hợp:           Không

Đào tạo trình độ:            Đại học

Ngành học:                    Dược học

Định hướng:                        Quản lý và Kinh tế Dược; Dược lâm sàng

Loại học phần:               Bắt buộc

Số tín chỉ:                        02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

22

0

8

0

Các học phần tiên quyết: Bệnh học, dược lý 1, dược lý 2, Pháp chế dược

 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên dược - người dược sĩ tương lai những kiến thức nền tảng và kỹ năng cần thiết để có thể hoạt động tốt trong lĩnh vực chăm sóc dược tại cộng đồng. Với những kiến thức và kỹ năng được trang bị, người dược sĩ có thể thực hiện tốt được vai trò và nhiệm vụ trong thực hành nghề dược, góp phần thực hiện được mục tiêu sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả và kinh tế cho người bệnh trong cộng đồng.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                 Bảo hiểm y tế (Health insurance)

Tên học phần:                Bảo hiểm y tế (Health insurance)

Mã học phần:                           

Bộ môn giảng dạy chính:          Quản lý và Kinh tế Dược

Bộ môn phối hợp:           Không

Đào tạo trình độ:            Đại học

Ngành học:                    Dược học

Định hướng:                  Quản lý và kinh tế Dược

Loại học phần:               Bắt buộc  

Số tín chỉ:                      02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):        

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

22

0

0

8

Học phần tiên quyết:          Không

 1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

  Học phần Bảo hiểm y tế cung cấp cho người học kiến thức về các nguyên lý chung về bảo hiểm y tế, các cơ chế tài chính, phương thức chi trả và một số mô hình bảo hiểm y tế ở một số quốc gia và ở Việt Nam. Từ đó người học áp dụng được các chính sách bảo hiểm của Việt Nam trong quản lý chi trả, thanh toán tiền thuốc BHYT.

 

 

 

 

ÁP DỤNG CHO KHOÁ TUYỂN SINH TRƯỚC NĂM 2021

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1.THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên học phần: Dịch tễ Dược cơ bản (Basics in Pharmacoepidemiology)

Mã học phần: 033290

Bộ môn giảng dạy chính: Quản lý và Kinh tế Dược  

Bộ môn phối hợp: Trung tâm DI&ADR Quốc gia

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học

Định hướng: Quản lý và Kinh tế dược

Loại học phần: Bắt buộc

Số tín chỉ:  02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

26

0

0

4​

Các học phần tiên quyết: Toán thống kê y dược, Dược lý

2.MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này cung cấp các kiến thức nền tảng về các thiết kế nghiên cứu dịch tễ dược và ứng dụng của dịch tễ dược trong nghiên cứu về sử dụng, an toàn và hiệu của thuốc trên quần thể sử dụng trong thực tế. Bên cạnh đó, môn học đề cập tới khía cạnh đạo đức và phạm vi ứng dụng thực tế của các nghiên cứu dịch tễ dược hiện nay. Từ đó người học có kiến thức và kỹ năng cơ bản để đọc hiểu, phân tích và diễn giải các kết quả nghiên cứu dịch tễ dược từ y văn.

3.MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1.Trình bày được các khái niệm, thuật ngữ, lịch sử hình thành, phương pháp nghiên cứu, vai trò, ứng dụng của dịch tễ dược và bằng chứng y khoa trong nghiên cứu an toàn và hiệu quả của thuốc và các vấn đề về đạo đức trong nghiên cứu dịch tễ dược.

2.Phân tích được các loại thiết kế nghiên cứu trong dịch tễ dược

3.Nhận biết và trình bày được các loại sai số trong nghiên cứu dịch tễ dược

4.Vận dụng được các kiến thức đã được trang bị để tìm kiếm, đọc hiểu, phân tích và diễn giải kết quả nghiên cứu dịch tễ dược từ y văn và ứng dụng trong quản lý nguy cơ và y học thực chứng.

 

 

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1.THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên học phần: Pháp luật đại cương (Fundamentals of Law)

Mã học phần: 030290

Bộ môn giảng dạy chính: Quản lý và kinh tế dược  

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học

Định hướng: Không

Loại học phần: Bt buc

Số tín chỉ: 02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

22

0

0

8

Hc phn tiên quyết: Ch nghĩa xã hội khoa hc

2.MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Pháp luật đại cương cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, cách thức áp dụng các qui định này để giải quyết các tình huống thực tế. Từ đó, người học nâng cao hiểu biết về vai trò, sự quan trọng của Nhà nước và Pháp luật trong đời sống để vận dụng và tuân thủ các qui định của Pháp luật trong cuộc sống và từng lĩnh vực công tác của người học.

3.MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1.Trình bày được những nội dung cơ bản trong lý luận chung về Nhà nước và pháp luật;

2.Trình bày được những nội dung cơ bản của các ngành luật gốc như Hiến pháp, Hành chính, Dân sự và Hình sự trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

3.Trình bày được những nội dung cơ bản của Luật Lao động, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật quốc tế, Luật Kinh tế, Luật tài chính;

4.Áp dụng được các quy định của pháp luật để giải quyết một số tình huống thực tế.

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1.THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên học phần: Quản lý học đại cương (Basics in Management)

Mã học phần: 032090

Bộ môn giảng dạy chính: Bộ môn Quản lý & Kinh tế Dược  

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học

Loại học phần: Bắt buộc

Số tín chỉ: 02 

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

22

0

0

8

Các học phần tiên quyết: Không

2.MÔ TẢ HỌC PHẦN

Quản lý học cung cấp những kiến thức quản lý cơ bản áp dụng trong ngành dược, từ đó người học vận dụng nguyên tắc, phương pháp để triển khai các chức năng quản lý một cách hiệu quả. Ứng dụng trong ra quyết định dựa trên các nguồn thông tin thu được trong một số tình huống cụ thể.

3.MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1.So sánh tư tưởng các học thuyết quản lý qua các thời kỳ;

2.Phân tích được các nguyên tắc và phương pháp cơ bản của khoa học quản lý;

3.Phân biệt được các mô hình tổ chức và đưa ra ưu nhược điểm của mỗi loại mô hình;

4.Vận dụng được các chức năng của nhà quản lý trong việc thu thập thông tin và ra quyết định quản lý.

 

 

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1.THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên học phần: Dược xã hội học (Social pharmacy)

Mã học phần: 032690

Bộ môn giảng dạy chính: Quản lý và Kinh tế Dược  

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học

Định hướng: Không

Loại học phần: Bắt buộc

Số tín chỉ:  02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

26

0

0

4

Các học phần tiên quyết: Không

2.MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Dược xã hội học cung cấp cho sinh viên những kiến thức đại cương về tâm lý, đạo đức và những kiến thức cơ bản về lịch sử, hệ thống tổ chức của ngành Dược, các quan điểm, đường lối, chính sách cơ bản của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực Y tế; cơ sở khoa học và phương pháp luận trong lĩnh vực tâm lý trong chăm sóc sức khỏe, hướng tới sức khỏe của người dân.

3.MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1.Tóm tắt lịch sử ngành dược thế giới và Việt Nam;

2.Phân tích các quan điểm và chính sách phát triển ngành y tế và ngành dược của Đảng và Nhà nước;

3.Phân biệt vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong hệ thống tổ chức ngành y tế và ngành dược;

4.Phân tích được tâm lý của các đối tượngtrong hoạt động chăm sóc sức khỏe;

5.Ứng dụng mô hình hành vi sức khỏe và bệnh tật trong chăm sóc sức khỏe.

 

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1.THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên học phần: Dịch tễ dược trong nghiên cứu cộng đồng (Pharmacoepidemiology in community-based research)

Mã học phần: 032990

Bộ môn giảng dạy chính: Quản lý và Kinh tế Dược  

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học

Loại học phần: Bắt buộc

Số tín chỉ:  02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

26

0

0

4

Các học phần tiên quyết: Dịch tễ dược cơ bản, Toán thống kê y dược

2.MÔ TẢ HỌC PHẦN

Trong thực hành nghề nghiệp, người dược sĩ cần có khả năng xác định vấn đề tồn tại, triển khai được nghiên cứu nhằm cung cấp bằng chứng khoa học cho việc đưa ra giải pháp can thiệp phù hợp. Học phần Dịch tễ dược trong nghiên cứu cộng đồng cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về xác định vấn đề, thiết kế nghiên cứu, các bước tiến hành triển khai một nghiên cứu cộng đồng.

3.MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1.Trình bày được tầm quan trọng của nghiên cứu cộng đồng, các thiết kế nghiên cứu, lựa chọn vấn đề nghiên cứu và xây dựng mục tiêu trong nghiên cứu cộng đồng.

2.Trình bày được các bước thiết kế bộ công cụ, thu thập dữ liệu, xử lý, phân tích, phiên giải và trình bày kết quả nghiên cứu trong nghiên cứu cộng đồng.

3.Vận dụng được các kiến thức đã học để sơ bộ thiết kế một nghiên cứu cộng đồng

 

 

 

 

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1.THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên học phần: Dược cộng đồng (Community Pharmacy)

Mã học phần: 039290

Bộ môn giảng dạy chính: Quản lý và Kinh tế Dược  

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học

Định hướng: Quản lý và Kinh tế Dược; Dược lâm sàng

Loại học phần: Bắt buộc

Số tín chỉ:  02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

22

0

8

0

Các học phần tiên quyết: Bệnh học, dược lý 1, dược lý 2, Pháp chế dược

2.MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên dược - người dược sĩ tương lai những kiến thức nền tảng và kỹ năng cần thiết để có thể hoạt động tốt trong lĩnh vực chăm sóc dược tại cộng đồng. Với những kiến thức và kỹ năng được trang bị, người dược sĩ có thể thực hiện tốt được vai trò và nhiệm vụ trong thực hành nghề dược, góp phần thực hiện được mục tiêu sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả và kinh tế cho người bệnh trong cộng đồng.

3.MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1.Trình bày được khái niệm, vai trò và nguyên tắc trong thực hành dược cộng đồng

2.Trình bày được các yêu cầu về năng lực của dược sĩ cộng đồng và chất lượng dịch vụ dược tại nhà thuốc

3.Trình bày được các yêu cầu về kỹ năng giao tiếp trong thực hành dược cộng đồng

4.Phân tích được các yêu cầu về khai thác thông tin và ra quyết định tại nhà thuốc

5.Trình bày được các yêu cầu về quản lý nguy cơ, tuân thủ điều trị và giáo dục người bệnh tại nhà thuốc

6.Vận dụng được các kiến thức và kỹ năng đã học trong một số tình huống tại nhà thuốc.

 

 

 

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1.THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên học phần: Kinh tế Dược

(Pharmacoeconomics)

Mã học phần: 032390

Bộ môn giảng dạy chính: Quản lý và Kinh tế Dược  

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học

Định hướng: Quản lý và kinh tế Dược

Loại học phần: Bắt buộc

Số tín chỉ: 03

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

35

0

0

10

Các học phần tiên quyết: Không

2.MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần “Kinh tế Dược” cung cấp cho người học những kiến thức đại cương về kinh tế vĩ mô, vi mô, những kiến thức cơ bản về kinh tế Dược, từ đó có khả năng phân tích thị trường và có khả năng đọc hiểu và phiên giải kết quả nghiên cứu kinh tế dược ứng dụng trong quá trình ra quyết định lựa chọn thuốc.

3.MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1.Kể tên được các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô và cách xác định;

2.Phân tích được một số quy luật trong nền kinh tế, lý thuyết hành vi người tiêu dùng và người sản xuất;

3.Trình bày phương pháp phân tích kinh tế dược

4.Vận dụng các kết quả trong phân tích kinh tế Dược vào lựa chọn thuốc

 

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên học phần: Quản lý cung ứng thuốc(Managing Drug Supply)

Mã học phần: 035390

Bộ môn giảng dạy chính: Bộ môn Quản lý & Kinh tế Dược  

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học

Định hướng: Quản lý và Kinh tế dược

Loại học phần: Bắt buộc

Số tín chỉ: 03 

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

33

0

12

0

Các học phần tiên quyết: Không

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Là học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về các bước của quá trình cung ứng thuốc: lựa chọn, mua, phân phối và sử dụng. Từ đó sinh viên có khả năng phân tích các tình huống trong cung ứng thuốc.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Phân tích được mối liên quan giữa các hoạt động (lựa chọn, mua thuốc, phân phối, tồn trữ và sử dụng) trong chu trình cung ứng thuốc;

- Nêu được các yêu cầu trong từng hoạt động của chu trình cung ứng;

- Vận dụng lý thuyết trong xây dựng một số quy trình trong quản lý cung ứng thuốc

 

 

 

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1.THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên học phần: Marketing Dược(Pharmaceutical Marketing)

Mã học phần: 036290

Bộ môn giảng dạy chính: Quản lý và Kinh tế dược

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học

Định hướng: Quản lý và Kinh tế Dược

Loại học phần: Bắt buộc  

Số tín chỉ: 02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

24

0

0

6

Các học phần tiên quyết: Không

2.MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Marketing Dượccung cấp những kiến thức cơ bản về các hoạt động marketing dược, từ đó sinh viên có thể phân tích và nhận dạng một số chiến lược marketing đang được áp dụng trong kinh doanh dược phẩm

3.MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1.Nêu được khái niệm và đặc trưng của marketing dược;

2.So sánh được các chính sách của marketing áp dụng trong ngành dược;

3.Phân tích được hành vi của người tiêu dùng và người bệnh liên quan đến chiến lược marketing tạo sự thỏa mãn cho khách hàng bằng chất lượng, dịch vụ và giá trị;

4.Vận dụng lý thuyết để phân tích, nhận dạng một số chiến lược marketing dược đang được áp dụng trong thực tế.

 

 

 

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1.THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên học phần: Thực hành tốt cung ứng thuốc (GDP, GSP, GPP)

(Good Supply Drug Practices)

Mã học phần: 034290

Bộ môn giảng dạy chính: Quản lý và kinh tế dược

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học

Định hướng: Quản lý và Kinh tế dược; Đảm bảo chất lượng thuốc

Loại học phần: Bắt buộc

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

24

0

0

6

Học phần tiên quyết: Pháp chế dược

2.MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Thực hành tốt cung ứng thuốc cung cấp những kiến thức cơ bản về các nguyên tắc thực hành tốt trong các lĩnh vực phân phối thuốc (GDP), tồn trữ thuốc (GSP) và bán lẻ thuốc (GPP). Đây là các nguyên tắc cơ bản, điều kiện cần thiết để các cơ sở kinh doanh dược đảm bảo chất lượng thuốc trong quá trình cung ứng thuốc. Từ đó người học có khả năng cập nhật và vận dụng các quy định về thực hành tốt (GPs) trong cung ứng thuốc và thực hiện hoạt động nghề nghiệp đúng quy định của pháp luật.

3.MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1.Trình bày được những nội dung cơ bản của nguyên tắc thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên tắc thực hành tốt tồn trữ và nguyên tắc thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

2.Trình bày được quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký đánh giá đáp ứng GDP, GPP của cơ sở kinh doanh dược

3.Vận dụng lý thuyết trong xây dựng một số quy trình thao tác chuẩn trong thực hành tốt cung ứng thuốc.

4.Xử lý được các tình huống giả định trong quá trình kiểm tra, đánh giá đáp ứng các tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, thực hành phân phối thuốc tốt.

 

 

 

 

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên học phần: Pháp chế dược

(Pharmaceutical Regulations)

Mã học phần:  

Bộ môn giảng dạy chính: Quản lý và Kinh tế dược

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Dược học

Định hướng: Không

Loại học phần: Bắt buộc

Số tín chỉ: 02

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

22

0

8

0

Các học phần tiên quyết: Hóa dược 1, Hóa dược 2

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Pháp chế dược là học phần cung cấp kiến thức về các quy định trong hành nghề dược. Nội dung liên quan các văn bản pháp quy trong ngành Dược, cách thức áp dụng các qui định này để giải quyết các tình huống thực tế trong hoạt động nghề nghiệp của người Dược sĩ. Từ đó, người học có thể vận dụng và tuân thủ các qui định trong ngành khi hành nghề dược.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1.Phân biệt được các văn bản quy phạm pháp luật trong ngành Dược

2.Tổng hợp và vận dụng được các quy định trong hành nghề dược theo mỗi lĩnh vực: quản lý dược, kinh doanh, đảm bảo chất lượng, cấp phát, sử dụng thuốc.

3.Triển khai thực hiện được các văn bản pháp quy về dược và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó.


30-05-2022

1040 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL