CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN KHOA DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG

(Ban hành theo quyết định số 1010/QĐ-DHN, ngày 24/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội) 

1. Chức năng:

     Khoa Dược lý- Dược lâm sàng là đơn vị chuyên môn, có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý cán bộ, viên chức, đào tạo bậc đại học, sau đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tư vấn chuyên môn và các hoạt động khác trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển thuốc mới, đặc biệt là từ nguồn nguyên liệu sinh học và các hợp chất thiên nhiên ở giai đoạn tiền lâm sàng (nghiên cứu tác dụng dược lý và độc tính); nghiên cứu sử dụng thuốc hợp lý, có ứng dụng công nghệ thông tin, bao gồm cả nghiên cứu trên cơ sở khai thác các cơ sở dữ liệu lớn cũng như nghiên cứu sử dụng thuốc ở mức độ cá thể người bệnh. Từ đó sản phẩm của nghiên cứu có thể chuyển giao theo hướng tới tác động chính sách, cũng như hình thành một số dịch vụ đặc thù như dịch vụ tư vấn triển khai mô hình hoạt động dược lâm sàng tại bệnh viện, dịch vụ tư vấn sử dụng thuốc, dịch vụ giám sát trị liệu bằng thuốc

2. Nhiệm vụ:

     Khoa Dược lý – Dược lâm sàng có các nhiệm vụ sau:

     a) Quản lý viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự thuộc Khoa theo qui định.

     b) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

     c) Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Bộ Y tế và của Trường;

     d) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm:

       - Đề xuất, xây dựng, phát triển chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

       - Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết và giáo trình, tài liệu các môn học/học phần thuộc Khoa, đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các phần của chương trình đào tạo, trình độ đào tạo; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

       - Xây dựng và triển khai kế hoạch giảng dạy, đào tạo của Khoa trên cơ sở kế hoạch khung của Trường cho các đối tượng người học thuộc sự phân cấp quản lý của Khoa.

       - Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học đối với các học phần thuộc quản lý của khoa, đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

     e) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động KH và CN, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức KH và CN, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành Dược, đặc biệt là lĩnh vực dược liệu, dược học cổ truyền, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm từ thảo dược... và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa;

     g) Hướng dẫn luận án, luận văn, khoá luận tốt nghiệp và thực nghiệm khoa học cho người học;

     h) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức, người lao động, người học;

     i) Tham gia phát triển nhà Trường và Ngành.

3. Quyền hạn:

     Tổ chức thực hiện, liên kết, phối hợp thực hiện các hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ, tư vấn chuyên môn và các hoạt động khác theo khuôn khổ quy định của pháp luật, của cơ quan quản lý nhà nước và Trường Đại học Dược Hà Nội.

4. Mối quan hệ công tác

       - Khoa là đơn vị thuộc trường, hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban giám hiệu. Lãnh đạo khoa tiếp nhận nhiệm vụ, các chỉ số công việc từ Ban giám hiệu và tổ chức thực hiện tại Khoa.

       - Ban lãnh đạo khoa chịu trách nhiệm triển khai, phối hợp với các khoa, đơn vị khác trong trường triển khai nhiệm vụ được giao của Khoa theo sự phân công của Ban giám hiệu. Trực tiếp lãnh đạo, giao nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn, viên chức thuộc khoa tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các chỉ số công việc, cũng như đánh giá, điều chỉnh kế hoạch để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đánh giá, phân loại viên chức, người lao động thuộc khoa. Chủ trì việc xây dựng, phát triển học thuật của Khoa


05-12-2022

26 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL