THÔNG TIN CÁC VIÊN CHỨC CỦA KHOA DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG

TT

Họ và tên

Chức danh nghề nghiệp

Chức vụ

Email liên lạc

A

VIÊN CHỨC BỘ MÔN Y HỌC CƠ SỞ

1

Trần Thị Thanh Huyền

Giang viên

Phụ trách BM YHCS

Huyenttt@hup.edu.vn

2

Phan Thị Tố Như

Giảng viên

 

nhuptt@hup.edu.vn

3

Nguyễn Nữ Hải Yến

Giảng viên

Tổ phó tổ công đoàn khoa

yennnh@hup.edu.vn

4

Phan Thu Hằng

Giảng viên

 

hangpt@hup.edu.vn

5

Nguyễn Hoàng Long

Giảng viên

Trợ lý giáo vụ

Longnh@hup.edu.vn

6

Đào Thanh Tùng

Kỹ thuật viên

 

tungdt@hup.edu.vn

7

Cao Thị Cẩm Vân

Kỹ thuật viên

 

vanctc@hup.edu.vn

8

Cao Thị Quyên

Kỹ thuật viên

 

quyenct@hup.edu.vn

B

VIÊN CHỨC BỘ MÔN DƯỢC LÝ

9

Đinh Đại Độ

Kỹ thuật viên

 

Dodd@hup.edu.vn

10

Nguyễn Thị Thủy

Kỹ thuật viên

 

thuynt@hup.edu.vn

11

Trần Hồng Linh

Giảng viên

 

linhth@hup.edu.vn

12

Nguyễn Thu Hằng

Giảng viên

Giáo tài Khoa DL-DLS

hangpcd@hup.edu.vn

13

Đinh Thị Kiều Giang

Kỹ thuật viên

 

giangdtk@hup.edu.vn

14

Đỗ Thị Nguyệt Quế

Giảng viên

 

quedtn@hup.edu.vn

15

Nguyễn Thuỳ Dương

Giảng viên cao cấp

Phó trưởng Khoa DL-DLS;

Trưởng Bộ môn Dược lý

duongnt@hup.edu.vn

16

Đào Thị Vui

Giảng viên cao cấp

 

Vuidt@hup.edu.vn

C

VIÊN CHỨC BỘ MÔN DƯỢC LÂM SÀNG

17

Nguyễn Thị Thu Thủy

Giảng viên

 

thuyntt@hup.edu.vn

18

Nguyễn Thị Thảo

Giảng viên

Tổ trưởng tổ công đoàn Khoa

thaont_dls@hup.edu.vn

19

Nguyễn Hữu Duy

Giảng viên

 

duynh@hup.edu.vn

20

Trần Thị Thu Trang

Giảng viên hợp đồng

 

trangtran_dls@hup.edu.vn

21

Nguyễn Tứ Sơn

Giảng viên

 

Sonnt@hup.edu.vn

22

Lê Bá Hải

Giảng viên

Giáo vụ sau đại học

hailb@hup.edu.vn

23

Phạm Thị Thúy Vân

Giảng viên cao cấp

Phụ trách Khoa DL-DLS;

Phụ trách Bộ môn Dược lâm sàng.

vanptt@hup.edu.vn

24

Đồng Thị Xuân Phương

Giảng viên

 

phuongdtx@hup.edu.vn

25

Nguyễn Thị Liên Hương

Giảng viên cao cấp

 

huongntl@hup.edu.vn

26

Nguyễn Thành Hải

Giảng viên cao cấp

 

haint@hup.edu.vn

27

Cao Thị Bích Thảo

Giảng viên

Trợ lý giáo vụ

Thaoctb@hup.edu.vn

28

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giảng viên

Giáo vụ đại học

Hanhnth@hup.edu.vn

29

Dương Khánh Linh

Giảng viên

 

Linhdk@hup.edu.vn


05-12-2022

53 3 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL