Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chưc và viên chức ban hành kèm Thông tư số 172014TT-BGDĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chưc và viên chức.pdfSửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chưc và viên chức.pdf​​


23-02-2021

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL