ĐỀ XUẤT DỰ ÁN HỢP TÁC VIỆT NAM - WALLONIE BRUXELLES GIAI ĐOẠN 2022-2024

Trường Đại học Dược Hà Nội nhận được Công văn số 5690/BYT-QT ngày 16/7/2021 về việc mời nộp đề xuất dự án hợp tác Việt Nam – Wallonies Bruxelles giai đoạn 2022-202

Một số thông tin chính liên quan đến lĩnh vực hợp tác y tế như sau:

* Định hướng ưu tiên: Định hướng ưu tiên được xây dựng dựa trên các lĩnh vực ưu tiên trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Chính phủ Việt Nam và thế mạnh của Wallonie-Bruxelles, trên cơ sở nâng cao các hoạt động hợp tác truyền thống và mở ra lĩnh vực hợp tác mới,  trong đó bao gồm cả định hướng trong các lĩnh vực xã hội (bao gồm cả lĩnh vực y tế), phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (giáo dục, đào tạo,…);

* Lĩnh vực ưu tiên: trong đó có (i) lĩnh vực Y tế (Y học gia đình trong chăm sóc tuyến đầu; Quản lý các nhà thuốc trong bệnh viện; Phòng chống đại dịch Covid-19; Y tế điện tử...) và (ii) lĩnh vực Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Đào tạo đại học và sau đại học; Đào tạo nghề...;

* Hình thức hợp tác: Hợp tác Việt Nam - Wallonie-Bruxelles phát triển chủ yếu về đào tạo, hợp tác đại học, triển khai mô hình đối tác giữa trường đại học - nhà nước - doanh nghiệp, đào tạo nghề. Các hình thức hợp tác chủ yếu gồm: tổ chức các chuyến công tác giảng dạy, bồi dưỡng nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm; cấp học bổng cho cán bộ, giảng viên thuộc dự án hợp tác đại học song phương; cấp học bổng nghiên cứu, đào tạo và tập huấn ngắn hạn. Hợp tác song phương Việt Nam - Wallonie-Bruxelles không bao gồm đầu tư cơ sở hạ tầng; cung cấp trang thiết bị, máy móc; hỗ trợ ngân sách.

Trong thời gian qua Trường Đại học Dược Hà Nội đã và đang triển khai nhiều dự án phối hợp với Wallonie-Bruxelles các Đại học của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và đạt được những thành tựu nhất định. Với mong muốn duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với Wallonie-Bruxelles và các đối tác đại học của Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp, Nhà trường thông báo và khuyến khích các đơn vị xây dựng đề án hợp tác theo mẫu đính kèm. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ ThS Vũ Thùy Dương, Phòng Hợp tác Quốc tế (ĐT: 0982131529/Email: duongvt@hup.edu.vn).

Tài liệu đính kèm: (i) Mẫu đề xuất dự án bằng tiếng Việt & tiếng Pháp, (ii) Tài liệu hướng dẫn khai đề xuất dự án, (iii) Danh sách tham khảo các đại học thuộc Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp.


20-07-2021

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL