Thông báo Thông báo số: 30 - TB/ĐU ngày 22 tháng 5 năm 2012 về việc kết nạp đảng viên mới

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

*

Số: 30 - TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2012


THÔNG BÁO

Về việc kết nạp Đảng

Đảng uỷ Trường đại học Dược Hà Nội thông báo:

Ngày 22 tháng 5 năm 2012, Đảng uỷ Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp xét kết nạp Đảng cho các quần chúng sau:

STT

Họ và tên

Chi bộ

1

Đoàn Phương Thúy

Công tác chính trị

2

Trương Thanh Tùng

Công tác chính trị

3

Đinh Thị Kiều Giang

Dược lý – Y tế

4

Đỗ Thị Nguyệt Quế

Dược lý – Y tế

5

Nguyễn Thị Thùy Linh

Hóa phân tích & Độc chất

6

Trần Thị Hải Yến

Lớp C1 – CT43

7

Nguyễn Thị Phương Thúy

Sau đại học

Đảng uỷ thông báo tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và học viên, sinh viên Nhà trường biết và cho ý kiến đóng góp đối với các quần chúng trên để hoàn thiện thủ tục kết nạp Đảng.

Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 31 tháng 5 năm 2012.

Nơi nhận:

- Niêm yết,

- Phòng CNTT (Website),

- Lưu VPĐU.

T/MĐẢNG UỶ

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Đăng Hòa


31-07-2012

33 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL