Thông báo số: 93 - TB/ĐU, ngày 30 tháng 11 năm 2010

Về việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2010.

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG UỶ TRƯ­ỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
Số: 93 - TB/ĐU
v/v mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2010
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

THÔNG BÁO
Kính gửi: Các chi bộ, Đoàn Thanh niên
Thực hiện chương trình công tác quý IV của Đảng ủy Trường về việc mở lớp bồi dưỡng "nhận thức về Đảng" trong tháng 12/2010,
Để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch thời gian, Đảng ủy đề nghị các chi bộ, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Hội sinh viên Nhà trường căn cứ vào nguyện vọng, động cơ và quá trình phấn đấu của quần chúng, lựa chọn ra những quần chúng ưu tú đủ tiêu chuẩn để tham gia học lớp bồi dưỡng "nhận thức về Đảng".
Đề nghị các đơn vị lập danh sách (theo mẫu) và nộp cho đồng chí Lê Thị Dinhtại phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 15/12/2010 để lớp học được tổ chức theo đúng kế hoạch.
(Nếu đơn vị nào gửi danh sách sau thời gian trên coi như không có nhu cầu bồi dưỡng)
Nơi nhận:
- Các chi bộ,
- Đoàn TNCS HCM,
- Hội sinh viên,
- Website Trường,
- Lưu VPĐU.
T/M ĐẢNG UỶ
PHÓ BÍ THƯ
( Đã ký )
Nguyễn Đăng Hòa

​​ Mau DS tham gia nhan thuc Dang.docMau DS tham gia nhan thuc Dang.doc


07-08-2012

22 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL