Thông báo số: 87 - TB/ĐU, ngày 08 tháng 10 năm 2010

​Về việc kết nạp Đảng.

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
Số: 87 - TB/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2010


 THÔNG BÁO
Về việc kết nạp Đảng
Đảng uỷ Trường đại học Dược Hà Nội thông báo:
 Ngày 07 tháng 10 năm 2010, Đảng uỷ Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp xét kết nạp Đảng cho các quần chúng sau:
STT
Họ và tên
Chi bộ
1
Nguyễn Thanh Hải
Vật lý, Hóa lý - Quản lý khoa học -
Thí nghiệm trung tâm
Đảng uỷ thông báo tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và học viên, sinh viên Nhà trường biết và cho ý kiến đóng góp đối với các
quần chúng trên để hoàn thiện thủ tục kết nạp Đảng.
Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 18 tháng 10 năm 2010.
 
Nơi nhận:
- Niêm yết,
- Phòng CNTT (Website),
- Lưu VPĐU.
T/MĐẢNG UỶ
PHÓ BÍ THƯ
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hoà


07-08-2012

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL