Thông báo số: 77-TB/ĐU, ngày 30 tháng 7 năm 2010

Về việc phân công công tác và lịch làm việc của Văn phòng Đảng ủy.

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ HN
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
Số: 77-TB/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2010

THÔNG BÁO
Về việc phân công công tác và lịch làm việc của Văn phòng Đảng ủy
Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội khóa XIX, nhiệm kỳ 2010-2015, ngày 14/6/2010, Thường trực Đảng ủy đã làm việc với các thành viên của Văn phòng Đảng ủy và thống nhất phân công công tác tại Văn phòng Đảng ủy, cụ thể như sau:
1. Đồng chí Phạm Văn Tươi (Đảng ủy viên, Trưởng phòng Công tác chính trị):
- Phụ trách Văn phòng Đảng ủy, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng Đảng ủy.
- Ghi biên bản họp Đảng ủy, biên bản họp Bí thư các chi bộ; dự thảo nghị quyết, quyết định của Đảng ủy.
- Làm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.
2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến (Đảng ủy viên, bộ môn Công nghiệp dược):
- Hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra, tóm tắt nội dung hồ sơ xét kết nạp đảng và chuyển đảng chính thức.
3. Đồng chí Lê Thị Dinh (phòng Tổ chức cán bộ):
- Tiếp nhận công văn và các công việc hàng ngày của Đảng bộ chuyển đến Thường trực Đảng ủy và các thành viên Văn phòng Đảng ủy xử lý, giải quyết.
- Quản lý hồ sơ đảng viên.
- Quản lý tài liệu lưu trữ của Đảng ủy.
- Quản lý con dấu của Đảng ủy.
4. Đồng chí Đoàn Ngọc Bích (phòng Tổ chức cán bộ):
- Thu, nộp đảng phí của Đảng bộ.
- Quản lý thu, chi quỹ Đảng.
- Phối hợp cùng đồng chí Lê Thị Dinh xử lý các công việc hàng ngày của Văn phòng.
5. Một số quy định thời gian làm việc của Văn phòng Đảng ủy:
- Thu nộp đảng phí: các chi bộ nộp đảng phí về Văn phòng Đảng ủy từ ngày 10 đến ngày 20 của tháng cuối quý.
- Tại Văn phòng Đảng ủy có cán bộ trực và làm việc vào các buổi chiều thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, các thời gian làm việc khác nếu cần giải quyết công việc liên quan đến công tác đảng, xin liên hệ trực tiếp với các thành viên Văn phòng Đảng ủy để giải quyết theo chức trách đã phân công nêu trên (số điện thoại đơn vị công tác và cá nhân có trong Danh bạ điện thoại của nhà trường).
Đảng ủy xin thông báo để các chi bộ, đảng viên biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các chi bộ trực thuộc
- Các đơn vị trong Trường
- Đảng ủy viên
- VP Công đoàn
- VP Đoàn Thanh niên
- Lưu VPĐU
T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hòa


07-08-2012

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL