Thông báo số: 53-TB/ĐU, ngày 22 tháng 12 năm 2012

Về việc kết nạp Đảng.

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Số: 53 - TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2011

 THÔNG BÁO

Về việc kết nạp Đảng

Đảng uỷ Trường đại học Dược Hà Nội thông báo:

Ngày 22 tháng 12 năm 2011, Đảng uỷ Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp xét kết nạp Đảng cho các quần chúng sau:

STT

Họ và tên

Chi bộ

1

Phan Thị Thanh Hà

Tổ chức – Hành chính

Đảng uỷ thông báo tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và học viên, sinh viên Nhà trường biết và cho ý kiến đóng góp đối với các quần chúng trên để hoàn thiện thủ tục kết nạp Đảng.

Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 30 tháng 12 năm 2011.

Nơi nhận:

- Niêm yết,

- Phòng CNTT (Website),

- Lưu VPĐU.

T/MĐẢNG UỶ

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Đăng Hòa


31-07-2012

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL