Thông báo số: 29 - TB/ĐU, ngày 09 tháng 4 năm 2013

Về việc kết nạp Đảng.

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

*

Số: 29 - TB/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày09 tháng 4 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc kết nạp Đảng
Đảng uỷ Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo:
Ngày 08 tháng 4 năm 2013, Đảng uỷ Trường Đại học Dược Hà Nội đã họp xét kết nạp Đảng cho quần chúng sau:
STT
Họ và tên
Chi bộ
1
Trần Quang Long
Giáo dục quốc phòng - Giáo dục thể chất
Đảng uỷ thông báo tới toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và học viên, sinh viên Nhà trường biết và cho ý kiến đóng góp đối với các quần chúng trên để hoàn thiện thủ tục kết nạp Đảng.
Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Đảng uỷ trước ngày 19 tháng 4 năm 2013.
Nơi nhận:
- Niêm yết;
- Phòng CNTT (Website);
- Lưu VPĐU.
T/MĐẢNG UỶ
BÍ THƯ
(Đã ký)
Nguyễn Đăng Hoà


09-04-2013

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL