Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 15/10/2007 của Thành ủy Hà Nội

​​ 21 Ctr hanh dong TU (Kem theo CV 174).pdf21 Ctr hanh dong TU (Kem theo CV 174).pdf

​​ 11 NQTW (Kem theo CV 174).pdf11 NQTW (Kem theo CV 174).pdf


31-07-2012

48 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL