Hướng dẫn số: 84 -HD/ĐU, ngày 30 tháng 9 năm 2010

Hướng dẫn tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

​​

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
Số: 84 -HD/ĐU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2010
HƯỚNG DẪN
Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 15/9/2010 của Đảng ủy Khối các trường Đại học và Cao đẳng Hà Nội về tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động Đảng bộ Trường hướng dẫn các chi bộ, đơn vị tiến hành tổng kết như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Cuộc vận động ở các chi bộ, đơn vị, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, hình thức phù hợp tiếp tục thực hiện các nội dung của Cuộc vận động trong thời gian tới.
- Thông qua tổng kết lựa chọn ra những tập thể, cá nhân tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng kịp thời.
- Tiếp tục động viên cán bộ, đảng viên phấn đấu góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.
2. Yêu cầu
- Các chi bộ, đơn vị sắp xếp thời gian, đối chiếu với các nội dung đăng ký thực hiện hàng năm để chuẩn bị nội dung và tiến hành tổng kết nghiêm túc đảm bảo thời gian quy định của Ban chỉ đạo Cuộc vận động đề ra.
- Lựa chọn những tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải xứng đáng, có tác dụng tích cực động viên các tập thể, cá nhân tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
II. NỘI DUNG TIẾN HÀNH
- Tất cả đảng viên, cán bộ, viên chức nhà trường viết Bản thu hoạch cá nhân qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (theo mẫu 1)
 - Các chi bộ, đơn vị phân công cán bộ chuẩn bị dự thảo Báo cáo tổng kết 4 năm triển khai Cuộc vận động (theo mẫu 2).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Từ ngày01- 05/10/2010 cá nhân viết Bản thu hoạch; các chi bộ, đơn vị chuẩn bị dự thảo Báo cáo tổng kết.
2. Từ ngày05 - 08/10/2010 các chi bộ, đơn vị tổ chức sinh hoạt để:
- Thông qua Bản thu hoạch của cá nhân và Báo cáo tổng kết của đơn vị mình. (Đảng viên thông qua Bản thu hoạch ở chi bộ; cán bộ, viên chức không phải là đảng viên thông qua Bản thu hoạch ở các đơn vị do lãnh đạo đơn vị chủ trì). 
 - Các đơn vị bình xét cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động đề nghị Đảng ủy biểu dương khen thưởng (mỗi đơn vị lựa chọn 01 cá nhân).
 3. Các chi bộ, đơn vị nộp các văn bản về Đảng ủy trước ngày 11/10/2010 qua đồng chí Lê Thị Dinh văn phòng Đảng ủy. Các văn bản nộp gồm:
 - Bản thu hoạch của cá nhân (để lưu vào hồ sơ đảng viên, cán bộ);
 - Báo cáo tổng kết;
 - Biên bản sinh hoạt.
 Ban chỉ đạo Cuộc vận động yêu cầu các chi bộ, đơn vị triển khai thực hiện đúng thời gian quy định.
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ;
- Ban chỉ đạo CVĐ;
- Các chi bộ, đơn vị;
- Phòng CNTT (Website);
- Lưu VPĐU.
T/M BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Lê Viết Hùng

​​ Mẫu 1 CV84.docMẫu 1 CV84.doc

​​ Mẫu 2CV84.docMẫu 2CV84.doc


07-08-2012

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL