Hướng dấn số: 61 - HD/ĐU, ngày 4 tháng 5 năm 2010

Về việc hướng dẫn góp ý dự thảo Văn kiện ĐH Đảng.

Đảng Bộ khối các trường
Đại học, Cao Đẳng Hà Nội
Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội
Số: 61- HD/ĐU
V/v: hướng dẫn góp ý dự thảo
Văn kiện ĐH Đảng
Đảng cộng Sản việt Nam
Hà Nội, ngày 4 tháng 5  năm 2010
 
Kính gửi: Các chi bộ
Thực hiện Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ XIX - Nhiệm kỳ 2010-2015 số 49-KH/ĐU ngày 04/3/2010; Hướng dẫn thảo luận và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ I số 20-HD/ĐUK ngày 19/4/2010 của Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Đảng uỷTrường Đại học Dược Hà Nội yêu cầu các chi bộ tiến hành một số nội dung sau:
Trong khi chờ quyết định chuẩn y của Đảng uỷ, đồng chí Bí thư chi bộ được Đại hội chi bộ bầu, chủ trì tổ chức cho chi bộ thảo luận và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I.
Các chi bộ đã đại hội chỉ thảo luận và tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, cụ thể là:
- Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011);
- Tóm tắt dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020;
- Tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng;
- Dự thảo Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng trình Đại hội XI của Đảng. 
 Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các chi bộ gồm 3 phần, theo bố cục sau:
+ Phần nhận xét chung: nêu khái quát về số lượng ý kiến phát biểu, không khí phát biểu (có sôi nổi, tranh luận…), xu hướng chung (nhất trí, không nhất trí…), nhận xét về quá trình chuẩn bị Văn kiện (tính công phu, nghiêm túc, nội dung, bố cục..).
+ Phần tổng hợp ý kiến góp ý về nội dung: tổng hợp từng vấn đề theo trình tự từng dự thảo, theo hướng dẫn.
+ Phần đề xuất, kiến nghị: tổng hợp đề xuất, kiến nghị về những vấn đề có liên quan đến nội dung các dự thảo, quá trình chuẩn bị đại hội, cách lấy ý kiến góp ý dự thảo...
3. Các đồng chí cán bộ chủ chốt là đảng viên (Ban Giám hiệu; Trưởng đơn vị; Phó trưởng đơn vị; Phụ trách đơn vị; Chủ tịch và Phó chủ tịch Công đoàn; Bí thư và Phó bí thư Đoàn thanh niên) đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội bằng văn bản, gửi về Văn phòng Đảng uỷ để tổng hợp báo cáo Đại hội Đảng bộ Trường.
(Tài liệu Văn kiện đã phát cho các chi bộ; Hướng dẫn số 20-HD/ĐUK ngày 19/4/2010 của Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội có trên Website của Trường)
4. Thời hạn nộpBáo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các chi bộ và đóng góp ý kiến của cán bộ chủ chốt là đảng viên vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ I về Văn phòng Đảng uỷ (đ/c Lê Thị Dinh): chậm nhất vào ngày Thứ Hai ngày 10/5/2010.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban Thường vụ;
- Cán bộ chủ chốt là đảng viên
- Phòng CNTT (Website);
- Lưu VP ĐU.
T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯĐẢNG ỦY
( Đã ký )
Lê Viết Hùng


08-08-2012

27 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL