Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/ĐUK ngày 28/11/2017 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), ngày 10 tháng 01 năm 2018, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể đảng viên, viên chức quản lý của Đảng bộ. PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải - ĐUV, Phó Hiệu trưởng được Ban thường vụ phân công trực tiếp theo dõi và chỉ đạo hội nghị.

Tại Hội nghị, TS. Đỗ Đình Hoằng, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản của 4 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm:Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị"; Nghị quyết số 19/NQ/TW về "Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW về "Công tác dân số trong tình hình mới". Mỗi nghị quyết, báo cáo viên đã tập trung phân tích làm rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng, những điểm mới, những giải pháp tổ chức thực hiện và có liên hệ gắn với nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Trong quá trình giới thiệu nghị quyết, báo cáo viên cũng đã lồng ghép cập nhật cho viên chức quản lý và đảng viên trong đảng bộ nắm được một số nội dung thời sự về đại hội XIX Đảng cộng sản Trung quốc, tình hình thời sự quốc tế, khu vực và trong nước thời gian gần đây, qua đó giúp cho viên chức quản lý và đảng viên của đảng bộ có nhận thức đúng với định hướng công tác tư tưởng của Đảng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải - ĐUV, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương là góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân.

Đảng ủy yêu cầu các viên chức quản lý, đảng viên sau khi được học tập, quán triệt nghị quyết tiếp tục nghiên cứu và viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện của đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân, từng đảng viên, trên cương vị công tác của mình, hãy phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với tập thể chi bộ, bộ môn, đơn vị vận dụng linh hoạt, cụ thể hóa các nội dung nghị quyết cho phù hợp với thực tế của đơn vị mình để góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 của Đảng.  ​

IMG_6788-1.jpg
 Quang cảnh buổi học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 

 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 

IMG_6791-2.jpg
TS. Đỗ Đình Hoằng, Phó Giám đốc Trung tâm TT công tác tuyên giáo, Ban TGTW

giới thiệu những nội dung cơ bản Nghị quyết Hội nghị TW 6, khóa XII
IMG_6797-3.jpg
PGS.TS Đinh Thị Thanh Hải - ĐUV, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu


12-01-2018

50 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL