Học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Nghị quyết 11 của Bộ Chính Trị Khóa XI và 9 chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XV

Ngày 14 tháng 6 năm 2012, Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ và cán bộ quản lý chưa phải là Đảng viên của Nhà trường  học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 

Ngày 14 tháng 6 năm 2012, Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức cho toàn thể Đảng viên của Đảng bộ và cán bộ quản lý chưa phải là Đảng viên của Nhà trường học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết 11 của Bộ Chính Trị Khóa XI “Phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020”; và 9 chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XV.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Đăng Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường báo cáo tóm tắt nghị quyết lần thứ tư Ban chấp hành trung ương đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”tập trung trên 4 nội dung: “Đánh giá tình hình, thành tựu và hạn chế yếu kém của công tác xây dựng Đảng, chỉ rõ nguyên nhân của hạn chế yếu kém, xác định những nhiệm vụ cấp bách cần tập trung giải quyết; Mục tiêu cần đạt được và phương châm trong chỉ đạo thực hiện nghị quyết; Bốn nhóm giải pháp để thực hiện; Xác định rõ nội dung, những công việc cần làm và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện nghị quyết”. Qua đó giúp cho đảng viên, cán bộ quản lý Nhà trường nhận thức sâu sắc, sự cần thiết phải quán triệt, học tập và thực hiện đầy đủ các nội dung của nghị quyết, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới mà Đảng đã đề ra. 

Nghị quyết 11 của Bộ Chính Trị Khóa XI “Phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020”; và 9 chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XV. Trên cơ sở khêu gợi những nội dung chính đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy Chi bộ tổ chức sinh hoạt quán triệt cho đảng viên nắm vững các nội dung để thực hiện.

Một số hình ảnh tại lớp học

Đồng chí Nguyễn Đăng Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy giới thiệu nghị quyết tại đảng bộ


Đảng viên, cán bộ quản lý Nhà trường nghe quán triệt nghị quyết


18-01-2016

29 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL